Vänstern för allas välfärd i Region Örebro län

Att stärka välfärden är en central del av Vänsterpartiets budgetförslag för Region Örebro län. Personalen i sjukvården ska inte behöva oroa sig för orimliga besparingskrav och nedskärningar eller för få kollegor att utföra sitt arbete tillsammans med. De ska veta att de har dom bästa förutsättningarna för att utföra sina jobb.

Även befolkningen i vårt län ska ha rätt till en hälso- och sjukvård av god kvalitet och i tid, var de än bor och vad de än har för bakgrund. Tillgängligheten är central för att alla ska känna tryggheten att det går att nå vården. Läkaren, sjuksköterskan, undersköterskan eller ambulansen ska finnas där när det behövs. Idag ser vi att utvecklingen går åt fel håll med långa vårdköer, stress, hög belastning, stängda vårdplatser, neddragningar och nedläggningar av verksamheter i länet.

En annan politik i Region Örebro län är önskvärd och nödvändig där vi säkerställer en jämlik och jämställd sjukvård, resurser som styrs till behoven med tydlig ledning och styrning. Frigör resurser till vårdarbete som ökar arbetsglädjen och även ger invånarna den vård de har rätt till. Åren med pandemin har visat på att hur man drabbades hade med förutsättningar, klass, att göra samt att personaltäthet har spelat en roll.

I vår budget gör Vänsterpartiet några tydliga nedslag om vad som är viktigt för vår region. Det börjar faktiskt redan med barnen, som är vår framtid, och när de föds. Förlossningsvården i länet måste stärkas när det gäller personalläget och vi måste även återöppna förlossningen i Karlskoga snarast. 10 mnkr som är riktade till förlossningen i Karlskoga avsätts i partiets budget samt ytterligare 25 mnkr till att genomföra en arbetstidsförkortning på regionens förlossningsenheter men också på våra akutmottagningar. Viktiga satsningar för att kunna rekrytera och behålla personal men också av arbetsmiljöskäl. Den kvinnodominerade vårdpersonalen och de med de lägsta lönerna får också extra resurser i Vänsterpartiets budget med 75 mnkr för att uppnå jämställda löner.

Primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin, missbruksvården, geriatrisk kompetensutveckling får ges större resurser samt att det avsätts 17 mnkr för att avskaffa de orättvisa avgifterna på hjälpmedel. Personer med funktionsnedsättning är en utsatt grupp som ofta har socioekonomiskt sämst ställt och där hälsan ofta generellt är sämre. Många lever i arbetslöshet eller jobbar deltid och har det kämpigt med försörjningen. Ekonomin får inte sätta hinder för tillgången till viktiga hjälpmedel.

Klimatfrågan är avgörande för framtiden! Utbyggd kollektivtrafik med låga biljettpriser är både en klimatomställnings- och en jämlikhetsfråga. I detta läge kan man inte dra ned på kollektivtrafiken. Vi måste satsa offensivt för att få tillbaka resenärerna och få fler att åka kollektivt. Därför satsar Vänsterpartiet 70 mnkr extra på kollektivtrafiken. Vänsterpartiets budgetförslag är ett steg på vägen mot framtiden, skrivet utifrån ett socialistiskt, feministiskt och ekologiskt perspektiv.

Jihad Menhem, oppositionsråd (V) Region Örebro län