Politikerna i Örebro – säkra tillgången på socialarbetare

Socialtjänsten har länge varit under hård press. En aktuell undersökning från Vision visar att bara var åttonde inom socialt arbete tycker att resurserna räcker för att ge människor det stöd de har rätt till. Hälften överväger att sluta. Om inte kommunerna i länet agerar nu väntar problem med bemanning och svårigheter att klara uppdraget runt hörnet.

Kommunsektorn under flera år haft ekonomiska överskott. 2020 var överskottet 35 miljarder. Trots detta dras socialtjänsten med underskott i många kommuner. Enligt SKR:s ekonomirapport i maj 2021 hade 60 procent av kommunerna högre kostnader för individ- och familjeomsorgen än vad de budgeterat för.

Att socialtjänsten är underfinansierad i många kommuner får konsekvenser. Resultat från en undersökning av Vision, där drygt 1 400 medlemmar inom socialt arbete ingår, visar att endast var åttonde medlem upplever att resurserna räcker till för att uppfylla lagens krav. Resultatet blir att människor i utsatta situationer får vänta på insatser, att de får stöd som inte matchar de behov de har och att förebyggande arbete uteblir.

Samma undersökning visar att hälften överväger att sluta. Två av tre uppger att arbetsbelastningen är för hög, och det är också ett viktigt skäl till att många överväger att söka annat jobb.

Vi är oroliga för att den omställning kommunerna nu gör för att klara av att ta emot de som flyr från kriget i kombination med den stress många medarbetare upplevde under pandemin kommer att leda till att många i länet lämnar socialtjänsten. Samtidigt får kommunerna nya uppdrag. Regeringen vill nu exempelvis ge kommunerna ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete.

Redan 2023 kommer många kommuner brottas med att utgifterna blir större än intäkterna. Att nu rusta organisationerna för att göra verksamheten mer resurseffektiv och säkra en tillräcklig bemanning och en god arbetsmiljö är av största vikt.

Lösningen är inte bara mer resurser. Det handlar också om att utveckla arbetssätt och samarbeta med andra delar av kommunen och med andra aktörer. Även om utmaningarna ser olika ut i olika kommuner så finns dock ett antal åtgärder alla kommuner i länet bör vidta:

  • Det behövs konkurrenskraftiga löner och villkor inom socialt arbete. Kommunerna bör ta fram långsiktiga planer för kompetensförsörjningen, där framtida behov analyseras och används som utgångspunkt för medarbetarnas kompetensutveckling.
  • Kommunerna behöver ha ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och göra en plan tillsammans med de fackliga organisationerna för att säkerställa en hållbar arbetsbelastning för medarbetare inom socialt arbete.
  • Cheferna måste ha bra förutsättningar. Ett rimligt antal medarbetare per chef. De behöver och ett bra stöd, i form av HR, administration och IT är nödvändigt.

Det är hög tid att kommunerna i Örebro län ger socialtjänsten de resurser som krävs för att kunna ge människor rätt insatser och arbeta förebyggande. Det är lönsamt på sikt och en förutsättning för att kunna behålla och rekrytera medarbetare.

Emma Bernhult ledamot i Visions förbundsstyrelse samt avdelningsordförande för Vision Örebro kommunavdelning

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision