Åldras är naturligt men är vi redo att bli äldre?

Att bli äldre och åldras är en naturlig del av livet, en process som börjar redan när vi föds. Vi kan på flera sätt vara med och påverka hur vi ska åldras och leva som äldre. Både som enskilda personer och genom att välja vilken inriktning svensk politik ska ha.

Inför valet i höst tror vi att vården, tryggheten och villkoren på landsbygden kommer att vara några av de allra största frågorna och vi vill gärna peka på några förslag vi är övertygade kommer att göra personerna i vårt samhälle mer redo för att bli äldre.

I höstas tog KD Senior fram ett program som inom åtta områden beskriver vad vi vill och vad vi behöver göra för att få en värdig ålderdom. I mars antog vi ett gediget regionprogram för vårt län, inte minst för att äldre ska få en så god vård som möjligt.

Ett förslag är att den som önskar ska erbjudas fast läkarkontakt. Det tror vi framför allt kommer uppskattas av mångbesökarna i vården, inte minst de äldre. Ett annat viktigt område är att vi vill verka för mer kontinuerliga läkemedelsgenomgångar med patienter. Det är viktigt att varje patient får en verkningsfull medicin, men också att läkemedlet sätts ut då det inte ger den förväntade effekten. Oavsett hur rätt den insats var som sattes in när patienten blev sjuk är det inte säkert att det är rätt idag.

För det tredje vill vi att länets akutmottagningar ska erbjuda äldre ett särskilt mottagande.

Brottsligheten har på senare tid tagit sig alltmer oacceptabla former. Inte nog med att den upplevda otryggheten ökar kraftigt, även de som har som sin uppgift att hjälpa dem i nöd utsätts för våld och hot om våld. Vi vill stärka samarbetet mellan regionen, kommunerna och polisen för att äldre ska vara trygga, oavsett om de bor i egna lägenheter eller vårdas på sjukhus.

Landsbygden är ett annat område där det finns mycket att göra. Inte minst för våra äldre invånare. Idag ser även äldre det som självklart att ha tillgång till bredband och mobiltäckning även på landsbygden. Ett annat förslag är att ge ökat stöd till generationsskiften så att den äldre lantbrukaren kan växla över driften till dottern eller sonen utan att det blir alltför krångligt eller kostsamt. Det behöver också finnas bra tillgång till senior- och trygghetsboende då det är dags att flytta till något mindre och mer lättskött boende. Här kan kommunerna göra stora insatser.

Slutligen vill vi kristdemokrater framhålla vikten med generationsmöten. Att bli äldre innebär ofrånkomligen att personer i ens egen ålder försvinner och vi behöver bli bättre på att hitta mötesplatser mellan generationer. Det skapar förståelse mellan generationer, kan underlätta vardagen för de äldre och kan också bidra till att minska den ofrivilliga ensamheten.

Utmaningarna med åldrandet är stora, men med rätt kunskap, verktyg och politiskt mod är vi definitivt redo att bli äldre!

Behcet Barsom (KD), regionråd Malin Silén(KD), ledamot i beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel, region Örebro län Lars O Molin (KD), förbundsordförande KD Senior