Upp till bevis Eneroth i klimatarbetet!

Blir Trafikverkets förslag till nationell plan också regeringens beslut innebär det att järnvägsförbindelsen mellan Sveriges två största städer inte kommer ha någon avgörande förstärkning av kapaciteten på en tidsperiod av 25-30 år. Det har inte Sverige varken tid eller råd med! 

Oron är stor hos kommunerna och företagen utmed Västra stambanan. Trafikverket föreslår inga större investeringar på Västra stambanan fram till 2033. Samtidigt är trenden tydlig – allt fler väljer tåget för sina transporter. Flera företag i Örebro län kommer att få svårt att nå sina miljömål om järnvägsutbyggnaden inte följer med.

Västra stambanan har sedan alltså länge haft stora kapacitetsbrister. Något som Trafikverket själva beskrivit i ett antal utredningar.  Därför är det mer än förvånade att förslaget på infrastrukturinvesteringar fram till 2033 inte innehåller kraftfulla åtgärder i infarterna till Stockholm såväl som Göteborg. Standarden på denna viktiga länk mellan Göteborg och Stockholm år efter år försämras, utan att ett krafttag tas för att utveckla är milt uttryckt förvånande. 

Vi 15 kommuner och två kommunalförbund som ingår i Västra stambanegruppen vill nu att regeringen, Trafikverket, näringslivet samt nuvarande och framtida resenärer, enas i en gemensam målbild för Västra stambanan; En standard som klarar 250 km/h för persontrafiken och 750 meter långa godståg.

Den målsättningen gör att tågoperatörerna på Västra stambanan kan leverera persontransporter mellan Stockholm – Göteborg på 2,5 timme! För Hallsberg, Laxå, Örebro och de övriga logistiknoder som finns i Örebro län är de mest centrala åtgärderna ett nytt dubbelspår Göteborg-Alingsås, uppgradering till 250 km/h Alingsås-Hallsberg, åtgärder för långa tåg och högre godstågshastighet samt utveckling av kapaciteten Järna-Stockholm. 

Västra stambanegruppen träffar regelbundet företag och representanter för näringslivsorganisationer. Många företag arbetar hårt i sitt miljöarbete för att minska sina klimatavtryck. Dess värre stöter de snabbt på svårigheter när det kommer till att köpa transporter för gods via järnväg. Kapacitetsbristen ner mot Göteborgs hamn är påfallande för många av företagen, som därför tvingas fortsätta med lastbilstransporter.

Läget är allvarligt. Företag och kommuner gör stora investeringar i hållbara transporter, men får se ambitionerna bli hindrade av att statens budget inte rymmer små förbättringar till stor skillnad. Sverige har inte råd att säga nej till fortsatt utveckling av Västra stambanan.

Bo Rudolfsson (KD), ordförande i Laxå kommunstyrelse och presidieledamot i Västra stambanegruppen

Thord Andersson, uppdragsledare Västra stambanegruppen