Arbetet genomförs under ledning av Länsstyrelsen och tillsammans med Jensens gräv & schakt AB som leds av Vattenbyggnad i Sverige AB. Foto: Esa Fahlén/Vattenbyggnad

Värdefullt vattendrag restaureras

Länsstyrelsen, Sveaskog och flera andra lokala aktörer samarbetar i ett unikt projekt för att återskapa vattenmiljöer i Hammarskogsån, Lindesbergs kommun.

Hammarskogsån räknas som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag som påverkats negativt av mänskliga aktiviteter tidigare, framförallt genom flottning. Nu har de flesta forsar restaurerats och snart är det helt fritt för exempelvis öring och flodpärlmusslor att sprida sig i hela vattensystemet. I projektet har man så långt det är möjligt jobbat med att återställa vattendraget till dess ursprungliga form.

– Det är relativt unikt i ett nationellt perspektiv med en så lång återmeandring. Sträckan har utökats från 1860 meter till 2980 meter. Det är alltså en ökning av längden med cirka 60 procent. Det är ett både viktigt och väldigt roligt samarbetsprojekt mellan Sveaskog, Länsstyrelsen och andra aktörer, säger Rune Andersson som är skoglig assistent på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Återmeandring är när ett rätat vattendrag, så långt som möjligt, återställs till sin ursprungliga form, variation och läge.