Därför stängde vi de offentliga toaletterna

Det har av förståeliga skäl riktats kritik mot beslutet att stänga ned de offentliga toaletterna. Det har inte varit ett lättvindigt beslut, utan flera hänsyn har varit i beaktande. Beslutet har fattats i samråd med flera instanser som exempelvis polis och vi vill med denna artikel skicka med några av de bilder som delvis legat som grund för beslutet.

Vi måste agera när stadens toaletter är osanitära och möjliggör för narkotikahandel.

Kritiken från Johanna Reimfelt (L) har varit att vi förstärker utanförskapet för hemlösa genom att stänga de offentliga toaletterna. Vi styrande politiker från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tycker att hemlösas situation måste bemötas och hanteras istället för permanenteras genom att låta personer fortsätta bo på stans toaletter. Det är inte värdigt.

I Örebro kommun arbetar vi med en nollvision mot hemlöshet. En av kommunens viktigaste uppgifter är vårt vräkningsförebyggande arbete. Men när hemlösheten har inträffat måste vi som kommun tillsammans med civilsamhället och andra aktörer ta ett samlat grepp för att alla, oavsett historia ska kunna ta sig ur din utsatthet och hemlöshet. Samhället måste stötta individen utifrån vart hen befinner sig, skapa förutsättningar och bidra till att vad som idag upprätthåller hemlösheten istället bryts och vänds till ett socialt hållbart och värdigt liv. 

Förutom det sociala arbete som kommunen gör dagligen utifrån sitt uppdrag bidrar kommunledningen ekonomiskt till bland annat Stadsmissionen och Bostad först. Stadsmissionen möter människor utifrån den akuta situation som individer befinner sig i här och nu. Bostad först erbjuder bostad till personer i hemlöshet, för att därefter möjliggöra insatser som tar itu med vad som orsakat hemlösheten. Det här är samarbeten som vi i kommunledningen värderar högt och de kommer även fortsättningsvis vara prioriterade.

Det finns härbärgen för såväl kvinnor som män. De står mer än ofta med rum till förfogande och det är sällan som verksamheterna behövt neka någon uppehälle för natten. Många i hemlöshet väljer dock en annan egen lösning som vi självklart måste ha förståelse för oavsett vad det beror på. Kommunen har ett ansvar i att hjälpa de som har svårt att skaffa en egen bostad. Offentliga toaletter kan dock naturligtvis aldrig vara en del i lösningen av denna problematik. De offentliga toaletterna är till för barn, unga, vuxna, hemlös som icke-hemlös, när ett tillfälligt behov uppstår för att uppsöka en toalett. Nu måste vi i kommunledningen med stöd av förvaltningen ta fram en hållbar och långsiktig lösning för att kunna förse örebroarna och stadens turister med toaletter som är till för alla.

Marie Brorson (S), kommunalråd med ansvar för sociala välfärdsfrågor

Anders Olsson (C), ordförande i Tekniska nämnden

Anna Andersson (KD), vice ordförande i programnämnd Social välfärd