En gemensam budget utan generella besparingskrav

Vi tre partier har haft ett stabilt samarbete i mer än tio år i kommunledningen i Örebro kommun. I dagarna är vi extra stolta över frukterna av vårt samarbete då vi har presenterat en historisk budget  för  2022  utan  generella besparingskrav men med satsningar på välfärd, klimat och en omstart för Örebro kommun.

I efterdyningarna av Corona prioriterar vi insatser för en starkare välfärd och främjar en omstart i vår kommun efter pandemin. Vår budget och övergripande strategier fortsätter att ta avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vi tydliggör hur vi vill arbeta för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar kommun. Ett viktigt fokus för oss är åtgärder för att minska klimatbelastningen.

Hela  417 miljoner tillförs i nya medel  till  välfärdens  verksamheter. Det innebär satsningar på till exempel fler grupp- och servicebostäder. Det handlar om insatser mot ofrivillig ensamhet, ökad trygghet och stärkt underhåll. Ytterligare  satsningar  som görs är att  öka  elevpengen  samt att  elevhälsan  får  stärkta resurser.  Vi vet  att den  psykiska ohälsan  har ökat  i samhället,  speciellt hos barn och unga. Mer resurser till elevhälsan behövs för att ge elever goda möjligheter att både få en fungerande skolgång och bättre förutsättningar framåt i livet.

Vi kommer från partier sprungna ur folkrörelsen och är eniga om att föreningsliv och andra organisationer är en förutsättning i en väl fungerande demokrati. I budgeten är vi därför tydliga med att stödet till civila samhället ska stärkas. Det gäller inte minst på landsbygden och behövs för att hela kommunen ska leva. En annan av våra prioriteringar är att öka den kommunala servicen på landsbygden.

I kommunledningens förslag till budget 2022 finns också prioriteringar som möjliggör för fler företag att etablera sig i kommunen och uppdrag  att utveckla  Örebro som besöks- och evenemangsmål. Här nämner vi till exempel våra pärlor Kilsbergen och Hjälmaren. Vi behöver fortsätta bygga en attraktiv kommun och skapa förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt för både gamla och nya i vår kommun.  Den hållbara tillväxten är välfärdens motor och vi behöver vara en kommun där fler företag vill etablera sig.

John Johansson (S), ordförande Kommunstyrelsen i Örebro kommun

Jimmy Nordengren (C), vice ordförande Kommunstyrelsen i Örebro kommun

Marlene Jörhag (KD), kommunalråd och ordförande i programnämnd barn och utbildning i Örebro kommun