Vi vill fira demokratins genombrott även i Linde

1921 fick Sverige allmän och lika rösträtt. Det vill vi fira. Men har vi förvaltat arvet på ett värdigt sätt? Nej!

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gav den 25 september 2019 hälso- och sjukvårdsdirektören i uppgift att genomföra åtgärder för att reducera antalet arbetade timmar under kvällar, nätter och helger. Som grund för arbetet fanns statistik från akutmottagningarna i länet under år 2018.

Man fann att under ett år hade endast 26 patienter opererats på natten vid operationsavdelningen i Lindesberg. Ledamöterna förfasades av att primärjouren inte gjorde mer. De fann det därför självklart att jouren skulle dras in nattetid. Landstingsledningen hade inte ljugit. Men vad man inte sagt var att under ett år togs 7046 patienter om hand av kirurgjouren. Om nämndens ledamöter hade fått höra detta eller läst på handlingarna inför sammanträdet hade de inte behövt bli bestörta.

De hade fått veta att läkaren följer upp utredningar som påbörjats under dagen och kontrollerar inneliggande patienter.

Det sades att AT-läkarna skulle få tid att operera på dagarna. Men det är specialister och inte läkare under utbildning som ansvarar för operationerna. Det har sagts att AT-läkarna är en fara för patienterna eftersom de inte är färdigutbildade. Det är inte sant. De har stöd av bakjourer.

Det har föreslagits att distriktsläkarna kan ta hand om primärjouruppdraget i kirurgi. Men det är ont om distriktsläkare som har dubbel lön jämfört med AT-läkarna. Ett annat förslag är att anställa akutläkare, men som det i hela Sverige råder ännu större brist på.

Samtliga partier i kommunfullmäktige i Lindesberg har insett konsekvenserna av beslutet och förordar återstart av primärjouren i kirurgi nattetid i Lindesberg. Men ledande företrädare för S, KD och C i regionen beskriver i NA den 26/6 med lismande ordalag hur väl de med indragningarna i norr förbättrar tillgängligheten till vård. Dessutom har de förstärkt budgeten vilket är högst tveksamt.

Rosornas krig

Ditt engagemang spelar roll skrev socialdemokraternas partisekreterare i februari 2021. Varje namnunderskrift har betydelse.

PRO i Lindesberg gjorde en namninsamling för att kirurgjouren nattetid i Lindesberg skulle återupptas, 13 000 personer skrev på. Det bryr sig inte regionledningen om.

I företagsrankningen år 2020 kom Lindesberg på plats 283 av 290. Även övriga tre kommuner i norr låg dåligt till. Många företag arbetar med nattarbete och vill ha en snabb tillgång till sjukvård.

I dag har mer än 1 300 företagare samlats kring önskemålet att återupprätta nattjouren på kirurgen. Regionledningen negligerar den idén genom att omdefiniera begreppen akutsjukhus och akutmottagning.

Vid undersökningen 2018 fann man att av de patienter som sökte nattetid hamnade 52 procent på kirurgsidan. Regionens rapport den 28 maj talar inte om vart de som tidigare togs om hand av kirurgjouren nu vänder sig. Har de försvunnit eller har hälsoläget plötsligt förbättrats på grund av regionens beslut i jourfrågan?

Inte enbart corona

När epidemien tog fart efter nyår 2020 hade vi i mellersta Sverige redan halkat efter i sjukvårdsproduktionen. Orsaken var den leveranskris som Varuförsörjningsnämnden, under ledning av ett regionråd i Örebro, skapat.

När regionledningen drog in primärjouren i kirurgi nattetid på lasarettet föddes ett missmod. Erfarenheter talar för att en sådan åtgärd leder till ytterligare indragningar på sjukhuset. Kanske nedläggning. Merparten av kirurgspecialisterna slutade.

Statens offentliga utredningar presenterade 2020 ett delbetänkande om Hälso- och Sjukvård i det civila försvaret. Det framgår att de vårdinrättningar som ingår bör vara geografiskt spridda och Universitetssjukhusen har ett särskilt uppdrag att utveckla och bibehålla kompetensen på de mindre sjukhusen.

Tystnadskultur

Inom RÖL lyder tystnadkultur. Men personalen stretar på. Vi känner en stor tacksamhet för det arbete som all personal på de tre sjukhusen uträttar.

Att fira eller inte fira

Region Örebro län måste kunna fira demokratins genombrott i Sverige. Men då måste vi kunna känna tillit till de politiska och administrativa ledarna i regionen. Så är det inte nu!

Ingemar Engstrand och Peter Jilke, läkare, för företagarna: Peter Larsson, Ola Hedblad och Per Sander, för PRO: Reidar Johansson och Jerry Elvin, för SPF: Lars Idstam