Personer röstar.

En kyrka för alla som tror, söker eller tvivlar

Gamla argument återkommer ständigt om att partier inte ska få vara med i kyrkovalet som nomineringsgrupp. De som påstår detta driver lika mycket politik genom sitt agerande som någon annan nomineringsgrupp gör.

I psalmboken, psalm 90, kan man läsa eller sjunga orden: ”Blott i det öppna har du en möjlighet”.

Det är precis vad Centerpartiet också menar med att ställa upp i kyrkovalet. Vi värnar demokratin, och ser att den inte kan upprätthållas om bara några få ges möjlighet att säga vad man vill. Vi ställer upp i kyrkovalet utifrån de kristna tankarna, inte partipolitiken. Vi värnar om vår svenska folkkyrka och det kulturarv vi fått att förvalta.

Att vara medlem i ett politiskt parti betyder inte att man sätter den kristna livsåskådningen åt sidan, tvärt om. Genom den kristna livsåskådningen kan man också i rikspolitiken föra ut evangeliet. Men det är inte rikspolitiken som ska föras inom den Svenska kyrkan.

Val gör vi alla under vår livstid. Vilka val vi gör vet vi bara själva. Ett val inom Svenska kyrkan betyder att vi alla som har rätt att rösta väljer vilka personer som fyra år framåt ska förvalta folkkyrkan och vårt kulturarv.

Varje människa är unik. Genom att ge varje individ möjligheter till självbestämmande, kan det unika hos var och en växa allt starkare. Svenska kyrkan har genom sitt unika nätverk möjligheten att förverkliga evangeliet.

Att vi får ha en öppen folkkyrka med stark lokal förankring är en förutsättning för all kyrklig verksamhet. Kyrkans uppgift är att ta tillvara människors längtan efter livsinnehåll och gemenskap. Kyrkan ska vara en plats där alla känner sig delaktiga och värdefulla.

Viktiga medel för att nå dit är:

  • Barn- och ungdomsverksamhet, vuxenverksamhet, diakoni och gudstjänster som tar människors situation på allvar.
  • Församlingar, där människors kompetens och engagemang tas tillvara. Samverkan mellan församlingar är bra, men församlingen måste få besluta om de aktiviteter som skall finnas.
  • Ett utåtriktat arbete där kyrkan har goda kontakter med skola, arbetsplatser och föreningslivet.
  • Dialog och samverkan mellan andra kyrkor och religioner.

I en tid då många människor känner sig utsatta och upplever mycket av stress och krav så bör kyrkan vara en positiv motkraft som erbjuder tillfällen till aktivitet, vila, stillhet och eftertanke. Kyrkan ska finnas för alla människor – för människor som tror, söker och tvivlar.

Jag, och Centerpartiet, vill att kyrkan ska ha öppna kanaler till alla människor så att de känner stöd under livets alla skeden.

Din röst den 19 september hjälper oss att forma framtidens kyrka i en positiv riktning.