Centerpartiet är emot miljöfundamentalism

Kan hållbar miljöpolitik kombineras med ekonomisk tillväxt? Inom till exempel Miljöpartiet vänder man sig emot t-ordet. Delar av miljörörelsen ägnar sig tyvärr åt en missriktad miljöfundamentalism.

Inom Centerpartiet anser vi oss utgöra det gröna originalet. Och vi menar att en sund ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att företag och det offentliga ska kunna investera i den nya gröna teknik som behövs för att rädda oss ur klimatkrisen.

Centerpartiet har aktivt bidragit till att Region Örebro län följer en tydlig grön linje. En ledstjärna i regionens strategier och budget är den gröna cirkulära ekonomin. Regionen verkar för att det ska skapas mervärden inom länets gröna sektor, till exempel genom stödet till Agro Örebro. Den regionala utvecklingsstrategin pekar på att vi måste slå vakt om den odlade jorden. Eftersom länets kommuner varit delaktiga i att ta fram denna strategi är det rimligt att önska att de i ökad utsträckning följer denna målsättning.

Skogsbruket är en annan viktig del av de gröna näringarna. Det handlar om att ta fram byggmaterial som binder kol, framställa förnybar energi och leverera råvara till den kemiska industrin. Skogsråvara kan ersätta fossil olja på i princip alla tillverkningsområden.

Från fundamentalisterna drivs idag en hetskampanj mot vad man kallar kalhyggen. Här måste sägas att skogsägarna är bäst lämpade att bedöma om ett skogsskifte behöver slutavverkas. Faktum är att gammelskog kan drabbas av negativ tillväxt och därmed successivt minska sin roll som kolfälla. Den bästa kolfällan är den friska växande skogen.

Ett annat uttryck för miljöfundamentalism är rivningsraseriet gällande gamla dammanläggningar. Ett aktuellt exempel är Järle kvarndamm. Dessvärre har Naturvårdsverket och miljösidan inom Länsstyrelsen fått tolkningsföreträde framför kulturmiljövårdande instanser.

Örebro läns museum, som kan ses som regionens förlängda arm, hör till dem som överklagat det domstolsbeslut som godkänner rivningsplanerna. Museet hävdar med rätta att det går att kombinera flodpärlmusslans överlevnad med att bevara kulturmiljön.

En förhoppning må vara att sunt förnuft segrar till slut.