Biologisk mångfald lagar revorna i ekosystemens väv!

Biologiska mångfaldens dag den 22 maj, är ett tillfälle att uppmärksamma och agera för planetens alla arter. De som tillsammans ger liv och förutsättningar för människans egen överlevnad.  

Nästa tugga du tar, tacka då fjärilarna, bina och många andra insekter för maten, för att de pollinerar våra växter. Nästa andetag du tar, tacka då gräset, blommorna och träden för att de fångar in luftens koldioxid och i stället ger dina lungor syre. Tacka svamparna, daggmaskarna och markens osynliga myller av liv för att de skapar grogrunden för att växterna ska gro och växa.

FN:s dag för biologisk mångfald är ett tillfälle att uppmärksamma den artutrotning som pågår idag. En biologisk artrik värld kan ses som en försäkring. Om en art förloras i ett ekosystem finns chansen att en annan art med liknande roll kan fylla funktionen. Om systemet är rikt på olika arter kan revan i denna livsväv lagas. En mindre variation av arter ökar risken för att hela ekosystem kollapsar, särskilt om så kallade nyckelarter försvinner.

För tio år sedan satte världens länder upp 20 mål för biologisk mångfald, vilka skulle nåtts i fjol. Inget av målen nåddes! Larmen från vetenskapen är många och skrämmande; i Tyskland har 80 procent av alla flygande insekter försvunnit de senaste 30 åren. Planetens ryggradsdjur har minskat med nära 70 procent de senaste 50 åren, en miljon arter riskerar att utrotas enligt FN:s expertpanel för biologisk mångfald, IPBES. Trenden i Sverige går åt samma håll. Av 22 000 arter är drygt var femte rödlistad (Artdatabankens sammanställning av arters risk för utdöende) varav hälften, 2 250 arter, är hotade. En konsekvens är risken för fler pandemier. I jakten på välfärd trasar vi i rasande takt sönder väven som är en förutsättning för vår överlevnad.

Hopajola är en naturvårdsorganisation i Örebro län som samlar in pengar till skydd och vård av biologiskt värdefull natur. Sen föreningen bildades har vi delat ut över 16,5 miljoner; till att bilda nya naturreservat, naturinventeringar, artprojekt och andra insatser för att bevara biologisk mångfald. Detta tack vare bidrag och gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Hopajola har under biologiska mångfaldens dag 22 maj initierat till en gemensam bioblitz (dvs inventeringar av arter) på olika platser i länet. Hopajola har även uppmuntrat föreningar och organisationer till fler naturaktiviteter.

Effekterna av förlorade arter och livsmiljöer kan vara osynlig i vardagen men biologisk mångfald är en förutsättning för vår överlevnad. Det är vår försäkring och vi måste ta vara på det skyddsnät som mångfalden av arter ger oss. Det kan du göra genom att stödja Hopajola, engagera dig politiskt eller i opinionsbildning. Välj miljömärkta produkter och tjänster, gör egna praktiska insatser som att sätta upp holkar, insektshotell, fågelbad, plantera växter som bin och fjärilar gillar. Då bidrar du också till den biologiska mångfalden.

Britt Eklöf, Ordförande i Hopajola, en unik naturvårdsorganisation i Örebro län.