Stärk tilliten mellan de nordiska länderna

För det nordiska samarbetet har coronaviruset varit en väckarklocka. Frånvaron av koordinering blev, liksom flyktingkrisen 2015, ett bakslag för den nordiska gemenskapen.

Tillit till varandra och till myndigheter brukar anses höra till de ”nordiska värderingarna” som skiljer vår region från de flesta andra.

Sedan kriser bröt ut har tilliten mellan de nordiska länderna, såväl stater som befolkningar, kraftigt försvagats. Den politiska debatten liksom samtalet i sociala medier har varit dyster läsning och nordisk gemenskap har lyst med sin frånvaro.

Statsministrarna efterlyste hösten 2019 en ny vision för det nordiska samarbetet 2030. Visionen är att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region. Dess tre grundpelare är:

Ett grönt Norden, en grön omställning av samhället som bygger på koldioxidneutralitet och en hållbara, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Ett konkurrenskraftigt Norden, där grön tillväxt baserad på forskning, innovation, mobilitet och digital integration främjas.

Ett socialt hållbart Norden, som bygger på en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och stärkt kulturväxling och välfärd.

Det är en lovvärd vision och en önskvärd väg framåt. Den kris vi befinner oss i har visat att det finns stora brister i det nordiska samarbetet.

Föreningen Norden ser fem åtgärder som kan stärka samarbetet så att vi står bättre rustade inför framtida kriser:

Miljö- och klimatsamarbetet bör stärkas men inte på bekostnad av kultur och utbildning. Gör långsiktiga investeringar i gröna gränsöverskridande projekt. Satsa på program och projekt som stärker den nordiska gemenskapen. Öka Nordiska ministerrådets budget Använd befintliga arenor för att fördjupa samarbetet.

Coronakrisen har varit en törn mot den gemenskap som vårt nordiska samarbete vilar på. Vi får inte glömma bort att vi har en solid grund att stå på.

Vad kan då föreningen göra för att medverka till att visionen blir verklighet?

Vi har tagit initiativ till att en samnordisk kommission ska granska samarbetet under covid-19 krisen, samt lägga förslag till hur Norden gemensamt kan bemöta framtida globala samhälls- och hälsoutmaningar med bevarad rörelsefrihet i Norden.

De nordiska krismyndigheterna måste på sikt skapa en institution för civil krisberedskap och krishantering.

I våra föreningar ska vi arbeta med att engagera människor, medlemmar, föreningar och företag för att utveckla nordiskt samarbete.

Över hela Sverige initiera och arbeta i lokala, regionala och transnationella partnerskap för att främja en mellanfolklig dialog och samverkan som kan motverka kunskapsförakt och fientliga försök att underminera demokrati och yttrandefrihet.

Vi tar också initiativ till att som lokal föreningen bli delaktig i kommunens vänortsarbete då det nu koncentreras till de nordiska länderna.

Torgny Larsson ordförande i Föreningen Norden i Örebro