Stabil internetuppkoppling nödvändig för ett levande län

Digitaliseringen och alla de digitala tjänster som följer förutsätter en stabil internetuppkoppling oavsett var i Örebro län man som invånare bor. Det är därför av stor vikt att Regionen följer och uppnår de nationella målen för bredbandsutbyggnad i länet.

Utbudet av digitala tjänster ökar ständigt. Vi ser det inom hälso- och sjukvården för av/ombokning av besök och informationsinhämtning, inom kollektivtrafiken för köp av biljett och inom e-handeln då alltfler varor kan beställas hem. För att dessa tjänster ska fungera behöver såväl privatpersoner som företag i länet ha tillgång till stabilt bredband. 

En säker bredbandsuppkoppling är alltså i många fall helt avgörande för att privatpersoner och företag ska kunna nyttja digitala tjänster och för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera, vilket är extra viktigt ur säkerhetssynpunkt och i krissammanhang.

Vi måste ta hänsyn till att ett flertal hushåll idag bara har tillgång till bredband via kopparnätet, som håller på att nedmonteras. Regionen måste noga följa den nationella planen för nedmonteringen av kopparnätet eftersom det påverkar både privatpersoner och företag, framför allt på landsbygden.

Region Örebro län har antagit de nationella målen för bredbandsutbyggnad vilket bland annat innebär att år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Alla ska ha tillgång till stabil internetuppkoppling oavsett var i länet man väljer att bo eller vara verksam. Det är en förutsättning för att hela länet ska kunna leva och utvecklas.

Det är viktigt att vi följer upp bredbandsutvecklingen i vår Region kontinuerligt och jag har därför lyft frågor kring detta i form av en interpellation till ansvarigt regionråd Nina Höijer (s) till Regionfullmäktige.

Oskar Svärd (M) Kommunalråd, Kumla 2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län