Dags att ta helhetsgrepp om Kumlas ursprung

Hållbar utveckling handlar om att förvalta befintliga resurser. Att ta hand om kulturmiljö och kulturhistoriska värden är att ägna sig åt resurshushållning. Kulturmiljöer representerar människors ekonomiska och kulturella investeringar genom tiderna och manar därför till särskild aktsamhet.

Kulturmiljön ska inte bara bevaras utan utvecklas, vårdas och göras känd. Kulturmiljön fungerar som källa till trygghet och förankring för invånarna.

Kumla högar och Kumlaby är platsen som har gett Kumla dess namn. Det innebär att man kan kalla resterna av Kumla högar för Kumlas födelseplats. Tittar man närmare på Kumlas kommunvapen, ser man under de två korslagda skomakarhammarna, Kumla högar, ”treberget”, i silver längst ner på skölden.

Kumla högar är ett gravfält och boplats från vendel- och vikingatiden, år 550–1050 e.Kr.  Gravfältet är beläget på den nord-sydgående Karlslundsåsen. Tidigare hämtades grus här, vilket har resulterat i att endast mindre delar av de ursprungliga höjdryggarna finns kvar. Gravfältet har varit föremål för arkeologiska utgrävningar vid flera tillfällen, bland annat hittades ett dräktspänne i brons, ”Kumlasmycket” som har rekonstruerats.

Området har också biologiska värden. Här växer en rik torrängsflora med bland annat den fridlysta backsippan.

Hela området Kumlaby med kyrka är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Centerpartiet ser positivt på att Länsstyrelsen har inlemmat Kumla högar i riksintresset för att förtydliga områdets tidsdjup. I stort sett ställer sig Centerpartiet bakom Länsstyrelsens syn på att skydda ett större geografiskt område i översiktsplanen.

Tiden är nu mogen för att lyfta fram och värna Kumlas ursprung. Centerpartiet förslår därför en arbetsgrupp som tar ett helhetsgrepp kring området och upprättar en plan för återställandet av högarna och dess omgivning. Dessutom behövs en genomlysning av det gamla sockencentrum med betydelsefull kyrkplats, odlingslandskap med imponerande återuppbyggd 1800-talskyrka och radby på åsen med klockargård, skola, prästgård och länsmansbostad med mera.

Med kulturmiljön kring Kumla högar och Kumlaby som grund kan vi fortsätta att skapa goda förutsättningar för utveckling och attraktivitet i vår stadsmiljö. Denna typ av kulturmiljövård handlar om respekt för det som varit, men också om möjligheten för kommande generationer att förstå sin nutid och framtid genom att kunna göra kopplingar bakåt i tiden.

Frank Tholfsson, Centerpartiet i Kumla