Tydlig analys av mark behövs för framtidstro

I juni 2018 antogs Örebro kommuns översiktsplan. Sedan dess har frågan om att bygga eller inte bygga på jordbruksmark växt enormt mycket, både nationellt och lokalt. Vissa menar att frågan alltid varit självklar medan den är ny för andra. Under 2021 kommer kommunens utredning om bevarandevärd jordbruksmark att antas.

Det finns många fördelar med att en sådan utredning görs. Dels för att tydliggöra att i Örebro kommun finns stora arealer med den bästa jordbruksmark som går att hitta, som det inte ska byggas på. Men utredningen ska också visa på i vilka delar av kommunen det passar med nyetableringar både för enstaka villor, bostadsområden eller logistikcentrum, därför att Örebro och de andra tätorterna växer.

Många ställer sig frågan ifall vi verkligen behöver växa så mycket. Jag ser det som att ifall vi inte planerar för att växa så stagnerar kommunen. Genom att visa att vi har en tydlig intention att växa, genom gott om detaljplanerad verksamhetsmark där företag kan etablera sig och mark för bostadsbyggande visar vi en framtidstro som är viktig för människans välmående. Eftersom Örebro kommuns yta ser ut som den gör, till största delen slätt med jordbruksmark behöver vi ha tydliga analyser av var det passar bäst att exploatera.

Men det är inte bara Örebro kommun som har dessa utmaningar. Flertalet av regionens kommuner står inför samma problem vilket gör att samverkan mellan kommunerna borde vara en förutsättning. Samverkan kan ha flera olika vinklar men att dela erfarenheter och tankar med varandra borde vara en självklarhet.

När det kommer till utbyggnaden av jordbruksmark behöver vi även engagera oss i nationell politik. För ifall bönderna skulle få tillräckligt med betalt för grödorna och för det arbete de lägger ner så skulle de inte behöva sälja sina åkrar till exploatörer som inte är intresserade av att bruka jorden utan i stället bygga på marken.

Frågan om jordbruksmark är en av de viktigaste för en hållbar framtid. Ju mer jordbruksmark vi har kvar desto fler magar kan vi mätta med lokalt producerade livsmedel. Detta samtidigt som vi stärker de gröna näringarna och höjer vår självförsörjningsgrad, vilket är viktigt utifrån ett säkerhetsperspektiv såväl som för hållbar produktion och konsumtion.

Linda Larsson (C) kommunalråd och distriktsordförande, Örebro