Tydlig analys av mark behövs för framtidstro

I juni 2018 antogs Örebro kommuns översiktsplan. Sedan dess har frågan om att bygga eller inte bygga på jordbruksmark växt enormt mycket, både nationellt och lokalt. Vissa menar att frågan alltid varit självklar medan den är ny för andra. Under 2021 kommer kommunens utredning om bevarandevärd jordbruksmark att antas.

Det finns många fördelar med att en sådan utredning görs. Dels för att tydliggöra att i Örebro kommun finns stora arealer med den bästa jordbruksmark som går att hitta, som det inte ska byggas på. Men utredningen ska också visa på i vilka delar av kommunen det passar med nyetableringar både för enstaka villor, bostadsområden eller logistikcentrum, därför att Örebro och de andra tätorterna växer.

Många ställer sig frågan ifall vi verkligen behöver växa så mycket. Jag ser det som att ifall vi inte planerar för att växa så stagnerar kommunen. Genom att visa att vi har en tydlig intention att växa, genom gott om detaljplanerad verksamhetsmark där företag kan etablera sig och mark för bostadsbyggande visar vi en framtidstro som är viktig för människans välmående. Eftersom Örebro kommuns yta ser ut som den gör, till största delen slätt med jordbruksmark behöver vi ha tydliga analyser av var det passar bäst att exploatera.

Men det är inte bara Örebro kommun som har dessa utmaningar. Flertalet av regionens kommuner står inför samma problem vilket gör att samverkan mellan kommunerna borde vara en förutsättning. Samverkan kan ha flera olika vinklar men att dela erfarenheter och tankar med varandra borde vara en självklarhet.

När det kommer till utbyggnaden av jordbruksmark behöver vi även engagera oss i nationell politik. För ifall bönderna skulle få tillräckligt med betalt för grödorna och för det arbete de lägger ner så skulle de inte behöva sälja sina åkrar till exploatörer som inte är intresserade av att bruka jorden utan i stället bygga på marken.

Frågan om jordbruksmark är en av de viktigaste för en hållbar framtid. Ju mer jordbruksmark vi har kvar desto fler magar kan vi mätta med lokalt producerade livsmedel. Detta samtidigt som vi stärker de gröna näringarna och höjer vår självförsörjningsgrad, vilket är viktigt utifrån ett säkerhetsperspektiv såväl som för hållbar produktion och konsumtion.

Linda Larsson (C) kommunalråd och distriktsordförande, Örebro

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Ett lösningsorienterat parti när andra kör fast

Centerpartiet framställts som en bråkstake. Som inte rättat in sig i ett block och dessutom har mage att vägra samarbeta med ytterkanten av vänster och höger. Känslan är att Centerpartiet är emot och säger nej till det mesta.

Centerpartiet är tvärs om – lösningsorienterat när andra kör fast. Föreslår starka koalitioner från mitten för ett handlingskraftigt Sverige och visar hur det fungerar i många kommuner och regioner redan idag. Vi har integritet att inte samverka med de som inte delar vår liberala värdegrund. Centerpartiets positiva politik skapas hela tiden i våra kommuner. Här följer några exempel, från Hällefors den senaste månaden, vad Centerpartiet är för:

För jämställdhet

Vi vill skapa ett mer jämställt samhälle. I vår kommun vill vi tillhandahålla gratis mensskydd på alla skolor. Det är ojämställt att tjejer ska betala cirka 1000-1500 kr om året för att de har naturligt mens. Kostanden drabbar särskilt ekonomiskt utsatta med flera systrar i familjen. I värsta fall kan det påverka skolresultat om tjejerna stannar hemma en vecka i månaden om man inte har råd med skydd. Att tillgängliggöra mensskydd möjliggör för samtal om mens, att ha sex och om att skaffa barn.

För livet

Åtta av tolv kommuner i Örebro län saknar en plan för självmord. Jämfört med att cirka 200 dör i trafiken i Sverige, visar oss 1500 personer som tar sitt eget liv, att varje kommun måste agera. Små kommuner och samhällen blir särskilt drabbade. Vi vill ge människor kraft att leva och lägger därför förslag på en förebyggande plan som fångar upp och stödjer dem som inte orkar längre. Har din kommun en plan?

För klimatåtgärd med positiva effekter

Vi är för att minska våra växhusutsläpp och lägger därför fram förslag om en energi- och klimatplan. För att vara än mer i linje med Sveriges klimatmål behöver varje kommun genomföra en mängd klimatåtgärder vilka samtidig måste ge positiva effekter på arbetsmiljö, hälsa och ekonomi. Med mer förnybar energi och effektivare energianvändning kan vi bidra till att lämna över vårt samhälle till nästa generation där stora miljöproblem är lösta och samtidigt vara en kommun med ekonomi i balans, redo att möta framtiden.

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors

En väg framåt utan valfläsk och smutskastning

Om mindre än ett år har vi val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Alla partierna jobbar nu med att ta fram listor med kandidater. Jag önskar av kommande valrörelse att partierna talar om vad man vill arbeta för, inte bara utge fagra löften. Det vi benämner ”valfläsk” har vi fått nog av. Dessutom vill jag slippa smutskastning om motståndare.

Att det snart är valår märks på ledarna här i Länsposten. Senaste veckorna har vi berört Centerpartiets stämma, vår nationella budget och också en del vad vi medverkat till i vår region.

Trots ett och halvt år med pandemi går det på många sätt bra för Sverige. Dock inte på alla områden. Att vi misslyckas med integrationen kan vi inte skylla på pandemin. Vårdköerna växte även före pandemin. Att utsläppen ökar och Sverige riskerar att delas kan vi inte heller skylla på Corona.

Centerpartiet tror på en väg framåt. När andra ser problem ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot ser vi möjligheter till nya gröna jobb. När andra sprider oro vill vi skapa trygghet. Istället för att vända kappan efter vinden och dras ut mot kanterna i politiken väljer vi att stå fast vid vår övertygelse.

Håll ihop Sverige. Sverige riskerar att delas. En av de största sprickorna går mellan de som har jobb och de som inte har. Vi vill att fler ska få chansen att jobba, delta och försörja sig själva. Vi vill göra det enklare för människor att få sitt första jobb. Se till så att det blir billigare för småföretagen att anställa och förenkla för företag att skapa jobb i hela landet.

Trygghet i hela landet. Var man än bor i landet ska man kunna känna sig trygg med att vård och polis finns nära. Centerpartiet vill öka valfriheten, korta vårdköerna samt ge alla möjlighet till en fast läkare. Vi vill ha nolltolerans mot alla brott, och fler poliser i alla delar av landet.

Satsa på grön tillväxt. Utsläppen ökar och klimatet påverkas. Vi ser inte tillväxt som ett miljöhot utan som en möjlighet till utveckling och fler gröna jobb. Vi vill medverka till att Sverige får förnybar elproduktion. Förbjud inte bilar utan satsa på miljövänliga bränslen. Alla ska kunna ha en vardag utan gifter.

Anders Lycketeg Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg

Mer och bättre nära vård i Örebro län

I senaste valrörelsen talade Centerpartiet mycket om att vi behöver mer nära vård. Har vi då fått något genomslag för den politiken i vårt län? Svaret på frågan är ett obetingat ja. I regionen arbetas hårt i samverkan med kommunerna för att föra vården närmare medborgarna.

Låt mig börja med ett exempel på nära vård. Runt om i länet har mobila team startats. För våra mest sjuka äldre innebär detta att sjukvården kommer till patienten i stället för att patienten ska komma till vårdcentralen. Mobila team ger medborgaren mer egenmakt. Hen kan välja att bo kvar hemma längre.

ÄDEL-reformen på 1990-talet skapade ett glapp mellan dåvarande landstinget och kommunerna. Ett av syftena med satsningen på nära vård är att täppa till detta glapp.

Den nära vården innehåller mycket mer än mobila team. Exempelvis ingår handledning i egenvård, förstärkning av vårdcentralerna med allmänspecialister och även andra specialister på vårdcentralerna. Regionen satsar på digitalt stöd för kontakt mellan sjukvård och patient. Regionen har startat en egen digital vårdcentral. – Det ska betonas att medborgare som inte är bekväma med det digitala förvisso ska kunna ha kontakt med sjukvården på det ”gamla” sättet.

Nära vård innebär också att anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den enskilde. Det handlar om att utgå från dennes behov, inte vårdens, och ha en smidig samverkan över verksamhetsgränserna.

Till den nära vården hör även en basvård som ska finnas på alla våra tre sjukhus. På senare tid har många kritiserat den förändring som infördes på Lindesbergs lasarett för ett år sedan, innebärande en avsmalning av de akuttjänster som kan erbjudas nattetid. Här kan vi förvänta oss en förändring inom kort. Planer finns för att förstärka nattakuten med avseende på både kirurgi och ortopedi samt att utöka antalet vårdplatser för personer som behöver ligga kvar för åtgärd nästa dag.

Under den tid Centerpartiet ingått i majoriteten i Region Örebro län har vi medverkat till tre budgetar. Merparten av de extra satsningar som gjorts har gått till den nära vården. I Region Örebro län prioriteras den nära vården.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd

Postnummer avgör uppenbara orättvisor

I skrivande stund presenterar riksdagspartierna sina budgetförslag. Intresset för landsbygdens väljare har ökat på sistone. Välkommet, men det gäller också att det landar i konkreta förslag!

Jag brukar förespråka att politiska beslut ska vara generellt hållna. Men ska vi klara att bryta trender måste politiken vara väldigt tydlig.

Människor på landsbygden betalar ofta högre kommunalskatt än genomsnittet, samtidigt som den offentlig servicen är lägre. Detta utgör en uppenbar orättvisa.

Det kommer en tid när boende på landsbygden vägrar acceptera sämre service, sämre vägar, nedläggning av små skolor och förskolor, indragna skolskjutsar, sämre postutdelning, inga bussar, inget bredband.

Landsbygden upplever ett uppsving efter pandemin, då måste vi vara snabbfotade och besluta om reformer som gör skillnad. I Centerpartiets budgetmotion finns många sådana förslag.

Till exempel resurser för gatljus, liksom ökat stöd till enskilda vägar som ska gå till tjälsäkring, ökad bärighet och plogning av vägar. De små mackarna på landsbygden får ett stöd för att renoveras enligt nya myndighetskrav, och samtidigt kunna installera laddstolpar.

Boende på landsbygden saknar ofta en godtagbar uppkoppling. För att snabba på bredbandsutbyggnaden till alla hushåll görs en satsning på 3,4 miljarder över en treårspersiod.

De gröna näringarna då, som är basen i landsbygdsföretagandet? Utöver en förstärkning av landsbygdsprogrammet, satsar Centerpartiet särskilt på premier för både förnybart bränsle och lantbruksmaskiner som drivs med gas, etanol eller elhybrid-teknik. Detta för att kunna bidra än mer till klimatomställningen utan att drabbas av konkurrensnackdelar gentemot andra länder. Likaså avsätter vi medel för att kunna rekrytera fler veterinärer som idag är ett bristyrke, och stärker tullens arbete mot djursmuggling.

Slutligen avsätter vi medel för att förändra jaktlagstiftningen och förenkla skyddsjakt på bland annat varg. En nödvändighet, när myndigheter inte beslutar om licensjakt i tillräcklig ordning. Vi vill också skapa den viltmyndighet som riksdagen beslutat om i flera år, men regeringen struntat i att genomföra.

Postnummer ska inte avgöra en människas levnadsvillkor. Förutsättningarna för att bo och arbeta ska vara desamma, oavsett var du bor.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot (C) Örebro län

Infrastruktur prioritering för ett levande Sverige

Centerpartiets partistämma har precis i skrivande stund avslutats efter fyra dagar av debatterande. Under helgen som gått har det mesta mellan himmel och jord diskuterats, vänts och vridits på för att de över femhundra ombuden ska bestämma sig för vilken riktning som är den bästa för partiet att gå.

På en stämma ska partiets politik formas, och efter vår redan satta paroll ”Vi vill ge kraft åt varje människa” så utgör den grunden för de kommande två åren.

Den här veckan släpps de restriktioner vi väntade på, för att få träffa alla på en plats. Vilket ledde till att den här stämman var lite annorlunda än andra. Den blev så kallat semidigital, vilket innebar att vi satt i hubbar. En hubb per distrikt. Vi i Örebrodistriktet satt på en plats i Örebro, med ungefär 20 ombud närvarande. Stämmans huvudkontor var i Stockholm och sammanfattningsvis var det 23 hubbar runt om i landet. Varje anförande sändes direkt från den plats där vi satt. Ändå fungerade tekniken så pass väl att varje område som diskuterades kunde ha omkring hundra talare.

Vilken fantastisk utveckling.

Jag har hört någonstans att den tekniska utvecklingen går mest framåt under krigstid. Vi har i snart två år fört ett krig mot ett virus. Inget ont som inte har något gott med sig. Den här stämman hade inte kunnat genomföras på det här sättet för två år sedan. Vi har haft en kapprustning mot ett virus, och det har skett på så många sätt och tekniken är sannerligen ett.

Det leder mig fram till diskussionen om fiber i hela landet. Fler och fler människor har sen pandemins början tagit beslutet att flytta ut från stan, till mindre orter och byar. Samhället har ändrat inställning från att alla alltid ska vara på plats på jobbet till att det faktiskt går utmärkt att sitta hemma vid köksbordet och jobba för att under lunchen hinna med en promenad i det gröna. Jag tror att den här förändringen är så viktig för folkhälsan.

Samtidigt är förändringen inte jämlik. Utbyggnaden av internet och fiber ser så olika ut. Landsbygder och glesbygder som redan har möjlighet till fiber blir automatiskt mer attraktiva än de som inte har. Därför behöver den här frågan prioriteras, precis lika mycket som övrig infrastruktur. Det är så vi får ett levande Sverige.