Styrmedel kan göra cirkulär ekonomi verklig

Debatt om framtidens konsumtion

I somras presenterade regeringen sin plan för cirkulär ekonomi för en långsiktig och hållbar omställning av samhället som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Centerpartiet välkomnar strategin, men anser samtidigt att styrmedel krävs för verklig förändring.

Enkelt uttryckt innebär cirkulär ekonomi att material återvinns och återanvänds om och om igen. Varor som vi konsumerar designas och produceras inte för att slängas utan för att användas som råvara för nya produkter.

Cirkulär ekonomi handlar om effektivare användning av naturresurser, vilket också möjliggör sänkta kostnader. Det är en grundsten för en långsiktig hållbar utveckling.

Ett av huvudproblemen med den nu förekommande linjära ekonomin är inte att jungfruliga råvaror ”tar slut” utan att det material vi använder förr eller senare blandas och sprids, tappar sitt ekonomiska värde, blir svårt att nyttiggöra och i många fall slutar som miljögifter för människor och natur.

Förr tillverkades skor i Kumla och Örebro, kläder vävdes, syddes och tillverkades av lokal råvara. Möbler i trä tillverkades lokalt hos någon finsnickare. Olika förpackningsmaterial återanvändes på alla möjliga sätt. ”Inget skulle slängas”. Att reparera produkten var snarare regel än undantag. Närproducerat gällde oftast. Konsumtionen var låg till måttlig på grund av knappa resurser hos befolkningen.

I dag importeras kläder och skor med diverse syntetiska material. Engångsförpackningar används i mycket stor omfattning och återvinns i bästa fall. Teknikprylar köps in från Asien. Livslängden är kort. När produkten går sönder köps hellre ny än repareras. Konsumtionen ligger på en mycket hög nivå i samhället bland annat beroende på kraftigt ökad köpkraft hos befolkningen.

Industrialiseringen har lett till en kraftig teknikutveckling med många nya råvaror som används i produkter. Den pågående digitaliseringen driver på utvecklingen i en rasande takt. Det har skett en kraftig expansionen och omställning till förnybar energi de senaste decennierna.

Dessa faktorer innebär också större möjligheter för den hållbara utvecklingen. Det finns många möjligheter för de aktörer som vill utveckla cirkulära affärs- och verksamhetsmodeller men även för oss konsumenter genom att handla miljövänligt och tänka långsiktigt vid inköp.

Den tekniska utvecklingen bidrar till att möjligheterna att utveckla en cirkulär ekonomi är mycket större i dag och i framtiden än för bara några årtionden sedan, men för att uppnå verklig förändring krävs styrmedel och åtgärder från regeringen med samarbetspartier.

Svenska folket, företag, förvaltningar och myndigheter både kan och vill bidra till den cirkulära ekonomin. Men det förutsätter en uthållig politik som grundar sig i hållbarhet med långsiktiga spelregler och styrmedel. Politiska beslut som fattas i Sverige ska också bidra till en rättvis och global hållbar utveckling. Låt oss bygga det hållbara samhället tillsammans med alla goda krafter som finns.

Frank Tholfsson Centerpartiet