Björkön ligger norr om Göksholm. Foto: Arkiv Sofie Isaksson

Söker idéer om hur Björkön ska kunna utvecklas

Hur skulle naturreservatet Björkön kunna utvecklas? Det vill Örebro kommun ta reda på genom en enkät.

Björkön är kommunens senaste naturreservat. Det har funnits sedan 2019. Ön ligger mellan Storhjälmaren och Mellanfjärden, rakt norr om Göksholm. Den är cirka 180 hektar stor.

På ön växer mycket lövskog, och i väster finns alsumpskogar­. På södra delen av ön är det mycket­ björk med inslag av äldre ädellövskog. Där förekommer vildsvin, älg, bäver och rovfåglar.

Det finns också ett cirka 20 hektar stort gräsmarksområde mitt på ön. Det slås med maskin men fungerar också som sommarbete för får, som tillåts gå fritt utan några staket.

Hela ön har en känsla av vildmark över sig. Det är ungefär 70 år sedan det bodde någon på ön.

I år har kommunen skapat en ny entré på öns östra sida. Där finns en brygga för småbåtar och turbåt, två vindskydd, toalett, vedförråd och ett rastbord. Det finns också en rundslinga på cirka tre kilometer, men varken el eller dricksvatten.

Nu gör kommunen en enkät­undersökning för att få in förslag på hur Björkön skulle kunna utvecklas. Den ingår som en del

i en förstudie för att få fram olika personers och intressenters syn på ön. Vilka möjligheter finns, vilka behov – och finns det några risker?

I enkäten finns redan några idéer som den som svarar kan ta ställning till. Det handlar om det borde finnas reguljär båtlinje, om kommunen ska bygga öppna raststugor eller hyrbara övernattningsstugor, samt om det ska gå att hyra båt på ön.

Fram till den 18 oktober går det att besvara enkäten.