Regionen – ta tillvara på Grimsös gröna forskning

Debatt: Akademins roll utanför Örebro

Det kan lätt låta i debatten som att det offentligas samverkan med forskning och de akademiska aktörerna är att likställa med samverkan med Örebro universitet. Men vi har fler universitet i länet.

I Lindesbergs kommun finns Grimsö forskningsstation. Grimsö tillhör Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och är en del av den ekologiska institutionen. Här bedrivs viltforskning kring många olika arter med huvudsakliga inriktningar mot ekologi, förvaltning och skadeförebyggande verksamhet. På Grimsö pågår varje år mellan 25-40 unika forskningsprojekt inom dessa områden.SLU och Grimsö forskningsstation borde värderas högt inom regionen, både som hubb för regionalutveckling inom de gröna näringarna men även som kunskapscenter för bland annat regionens miljöarbete. Tyvärr så är det inte fallet utan SLU som akademisk aktör verkar vara helt ointressant för regionens ledning. I den utredning kring regionens styrkepositioner som genomfördes 2016 finns inte ens SLUs verksamhet i länet med som en del av forskningsinfrastrukturen.

Rapporten beskriver att det utöver Örebro universitet finns två andra aktörer som bedriver forskning, Region Örebro län och Örebro teologiska högskola. Grimsö forskningsstation nämns bara i förbifarten och då som övrig statlig verksamhet.

För en region som säger sig arbeta för ”ökad biologisk mångfald”, ”ökad produktion inom areella näringar” och ”giftfri miljö” känns det strategiskt oklokt att inte samverka med den kompetens som finns inom SLU på de här områdena. Vi har företagare i länet inom de gröna näringarna som ständigt drabbas av problem i mötet mellan människa och djur, vilket är ett forskningsområde som Grimsö är ledande inom.

En regional politik måste se till hela länet, även när det gäller den akademiska verksamheten. All forskning och högre utbildning bedrivs inte i Örebro stad och det är inte häller önskvärt. Det finns självklart också en demokratisk aspekt i att värna de platser runt om i länet där akademin är verksam utanför Örebro, så väl i Lindesberg som i Hällefors.

Liberalerna kommer att arbeta för att den gröna forskningen på Sveriges lantbruksuniversitet, genom Grimsö, blir en lika självklar samarbetspartner för Regionen som Örebro universitet är inom annan forskning. Därför kommer vi lägga förslag på att formalisera samarbetet mellan Regionen och SLU. Vi hoppas att Centerpartiet som är med i majoritetsstyret i regionen stödjer Liberalernas ambitioner och ser vikten av den gröna forskningen och akademins roll utanför Örebro.

Willhelm Sundman, Liberalerna i Region Örebro län,

Nils Detlofsson, Liberalerna i Lindesbergs kommun

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Låt BRT bli en valfråga – i demokratins tecken!

Det är bra när politiker satsar ordentligt, klokt och långsiktigt, i stället för smått, kortsiktigt och dyrt. Örebro är en fin stad att bo och verka i och politikerna gör många bra och kloka insatser. Men inte alltid. Ibland blir det för smått och kortsiktigt, ibland verkar det som om storhetsvansinnet är framme, att omdömet sviktar och det blir helt fel.

Enfiligt för biltrafik för all framtid

Ett exempel på det senare anser vi är det nya stora bussprojektet BRT, Bus Rapid Transit, som politikerna beslutat om och som startas i april. Hela projektet, som kommer att kosta örebroarna många hundra miljoner, innebär speciella bussfiler från Brickebacken till Vivalla med bara enfiliga bilgator för hårt trafikerade Rudbecksgatan och Hertig Karls Allé. Inte bara under byggnadstiden utan för all framtid!

Många politiker har en agenda

Många politiker vill begränsa bilåkandet, vilket de uttrycker både i tal och skrift. Därför anstränger de sig för att göra det dyrt och svårt för bilister att äga sin bil, köra och parkera den. I nya bostadsområden gör man det svårt att parkera, tar bort möjligheten att timparkera för boende och tvingar dem att betala en fast månadsavgift. Detta blir i realiteten en smygskattehöjning, i stället för en timavgift.

Bilismen kommer öka

Många är beroende av bilen för att ta sig till jobbet, handla och att skjutsa barn till skolor och fritidsaktiviteter. Till detta har vi tusentals varu- och firmabilar. Det gäller att göra vår stad framkomlig, skapa alternativa resvägar så att man inte behöver köra genom stan, samtidigt som man satsar på kollektivtrafik och att underlätta för gående och cyklister.

Kontraproduktivt

BRT-projektet är både miljöpolitiskt och ekonomiskt kontraproduktivt. Bilar i långa köer som står stilla, krypkör och sedan tvingas köra genom villaområden och parker där barn befinner sig, blir en ökad trafikfara, miljöbelastning och kostar tid och pengar för örebroarna, förutom de hundratals miljoner som BRT-projektet kostar örebroarna. Utbudet av kollektivtrafik påverkar dessutom inte bilägandet enligt undersökning av Trafikanalys.

Örebro för litet

I världens största städer handlar det i stor utsträckning om att bygga snabb kollektivtrafik både under och över mark. Örebro stad är inte ens nära att bli en storstad. BRT är ett system som är till för betydligt större städer. För Örebro kommun och län är kollektivtrafiken viktig som helhet om det ska ge positiva miljöeffekter.

Våra tre viktigaste argument är:

Orealistiskt. Det är en orealistisk övertro på att bilister kommer att använda BRT-bussar i någon större omfattning i stället för sina bilar. De senare kommer bara bli fler och att då göra enfiliga bilgator av stadens mest trafikerade gator kommer skapa stora problem.

Sämre service. BRT-satsningen innebär också att avståndet mellan busshållsplatserna kommer bli längre och att övrig busstrafik i, till och från kommunen kommer att försämras.

Bättre demokrati krävs. En så viktig fråga för tiotusentals örebroare ska enligt vår uppfattning vara föremål för väljarna att ta ställning till i samband med ett val eller, om så krävs, en folkomröstning och inte ”smygas” undan i komplicerade beslutsprocesser där kommuninvånarna i praktiken haft mycket svårt att påverka.

Vi föreslår nu berörda politiker att omgående stoppa upphandlingen av projektet och att ta fram ett bättre beslutsunderlag. Vidare att man gör en marknadsundersökning där man frågar bilisterna om varför de använder sina bilar och vad som skulle få dem att ställa bilen kvar hemma och åka buss i stället.

Därefter förslår vi att man inbjuder till ordentlig demokratisk debatt med väljarna för att inför valrörelsen 2022, lägger fram de förslag de vill driva och som vi väljare kan ta ställning till när vi väljer vilket parti vi ska rösta på.

Om detta inte sker inom kort, kommer vi försöka genomföra kilometerlånga manifestationer längs hela Rudbecksgatan och Hertig Karls Allé, efter tillstånd av polisen och med anpassning till coronaregler. Vi tror att det i så fall kommer att uppmärksammas inte bara av lokalpressen, utan även av rikspressen. Vi överväger också att driva detta juridiskt, där vi i så fall kommer att ifrågasätta den begränsade möjlighet som kommuninvånarna haft att överklaga beslutet. Vi kommer också pröva möjligheten till en folkomröstning om så krävs.

Vi hoppas verkligen att vi inte ska behöva ta till dessa åtgärder utan att politikerna nu stoppar projektet och gör en omstart vad gäller demokratiprocessen.

Trafikupproret i Örebro: Anders Carlsson, Stefan Hideblad, Åke Jansson, Lars Johansson, Birgitta Lertséus, Hannah Ljung, Göran Wickström

Låt inte staten överge samhällets postservice!

Samhället är i omvandling, och så gäller även hur vi kommunicerar. Förändringen går långsamt och vi befinner oss nu mellan

Ge de äldre en fast omsorgskontakt

SKPF Pensionärerna vill att förslaget om den fasta omsorgskontakten ska bli verklighet omgående – inte om nio år som regeringens utredare föreslår! Passa samtidigt på att kommunalisera hemsjukvården för att skapa sammanhållen vård- och omsorg för äldre.

Den kris som pågått länge inom äldreomsorgen måste få ett stopp. Coronapandemin är ett talande exempel på vad som händer när det brister i organisation, kunskap och inte minst kontinuitet inom äldreomsorgen. Den negativa utvecklingen har pågått under lång tid. Det är hög tid att ta situationen på allvar.

Syftet med det så kallade kontaktmannaskapet är att erbjuda äldre som har hemtjänst en fast omsorgskontakt. På så sätt är det möjligt att stärka behovet av samordning, kontinuitet, trygghet och individanpassad omsorg. Därför menar vi att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska.

Givetvis kommer en fast omsorgskontakt inte automatiskt att leda till exempelvis högre personalkontinuitet. För att få till ett riktigt statuslyft för hela hemtjänsten behöver politiker och arbetsgivare skapa mer attraktiva arbetsplatser där medarbetarna trivs, vill stanna och utveckla sin kompetens.

Kontaktmannaskapet måste vara långsiktigt och skapa trygghet. Det får inte skapa osäkerhet hos brukaren med ständigt nya personer som ska vara kontaktperson.

De personer som tar på sig kontaktmannaskap ska vara säkra och trygga för att kunna, vilja och våga utöva sitt uppdrag till fullo och vara det stöd och den effektivisering som är syftet.

I grund och botten handlar det om att skapa tilltro till professionerna och på riktigt ge möjligheter till frihet i den egna livssituationen – inte förvaring och förtvivlan hos de äldre och nära anhöriga.

Liza di Paolo-Sandberg Förbundsordförande SKPF Pensionärerna,

Agneta Nilsson Distriktsordförande SKPF Pensionärerna Örebro län

Svar till: Willhelm Sundman (L)

Willhelm Sundman (L) slår vilt omkring sig i sin artikel. Ser vi till hur företrädare för L/Fp agerat historiskt så är det inte säkert att vi hade haft kvar något lasarett i Lindesberg om de fått råda.

Den förändring av jourlinjerna som Sundman diskuterar är effekten av ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden september 2019. Beslutet handlade om att få nämndens ekonomi i balans. L har hela tiden varit med på noterna och stått bakom beslutet. Det var till och med så att L ville gå ännu längre när beslutet fattades. I ett yttrande framhöll de, tillsammans med M, att beslutet om att förändra verksamheten borde ha varit mer omfattande och tagits tidigare.

Alltså: för litet och för sent! Nu är det annat ljud i skällan, trots att det endast är dagar kvar tills en utvärdering av förändringen ska presenteras.

Sundman vet mycket väl att verksamheten vid nattjouren i Lindesberg nu ska utvärderas ett halvår efter förändringarna. Nämnden tar på sitt sammanträde i denna vecka emot underlaget för utvärderingen. Så Willhelm Sundman, låt nämnden titta på underlaget innan du drar dina slutsatser.

Sundman ondgör sig vidare över att C och S inte har skrivit på ett inlägg från kommunpolitiker i Lindesberg. Vi vet mycket väl var våra vänner i Lindesberg står i den aktuella frågan. För övrigt har majoriteten i Lindesberg, bestående av C och S, gjort ett mycket tydligt debattinlägg som kunde läsas i media under fredagen. Det råder inget tvivel om vad S och C i Lindesberg anser i frågan.

Centerpartiet har i årtionden stått för en politik innebärande tre sjukhus med ett gemensamt länsuppdrag. Den politiken måste gälla även i framtiden. Där har Lindesbergs lasarett en mycket viktig roll som inte kan fyllas på annat sätt. De förändringar som gjordes ifjol ska nu utvärderas. Därefter kommer eventuella nya beslut. Låt oss göra saker och ting i rätt ordning.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd

Relaterade artiklar:

Centern leder de heliga korna till slakt (2021-03-17)

Centern leder de heliga korna till slakt

Kommunpolitikerna i Lindesberg har rest sig mot Region Örebros beslut om att lägga ner jourlinjerna i kirurgi och ortopedi på lasarettet. Eller ja, de flesta kommunpolitikerna. Skrivelsen om återöppnande som skickades in till regionen saknade underskrifter från Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Ingen är förvånad över frånvaron från Socialdemokraterna. Trots allt är det tredje gången beslutet har övervägts och man vill därför nu komma i mål med nedstängningen. Det är däremot underligt att Centerpartiet övergett parollen om att “hela länet ska leva” och sitt tidigare, väldigt kraftfulla, ställningstagande.

I Lindenytt 2016 kunde vi läsa hur Centerpartiet tog stark ställning för att akuten på Lindesbergs lasarett skulle hålla öppet även nattetid för kirurgi och ortopedi. Helena Vilhelmsson, dåvarande distriktsordförande, nuvarande riksdagsledamot beskrev nedstängningen som ”att stänga ortopedi och kirurgi i Lindesberg nattetid, hade varit som att gå över ån efter vatten.”.

Torbjörn Ahlin gick steget längre i sin kritik mot beslutet och sa ”Hade det här förslaget gått igenom vore det ett svek mot människor på landsbygden i vårt län. Bor man i Ställdalen t ex, är det tryggt att veta att Lindesbergs lasarett har service för dig, dygnet runt.” Vidare skriver han att ”det är inte rimligt om man ser till de försämringar och den oro det hade åsamkat våra medborgare, och till viss del redan gjort. Centerpartiet vill ha god sjukvård i hela länet”.

Nu är det däremot annat ljud i skällan och Ahlin själv är den som är med och genomför detta ”svek”. Den som undrar vad som fått Centern att byta hållning behöver inte göra någon vidare djupdykning i frågan. Det är faktiskt inget som har förändras i själva frågan i sig utan vad som har förändrats är Centerpartiet.

Tidigare satt Centerpartiet i opposition men nu efter valet 2018 sitter de med och styr tillsammans med Socialdemokraterna, i både region och kommun. Att partier måste kompromissa i politiska samarbeten kan ibland uppfattas som en kovändning, men att det skulle gå så här fort för Centerpartiet att inte bara vända på kvigan utan även leda sina heliga kor till slakt var det nog ingen som förväntade sig.

Liberalerna delar Torbjörn Ahlin och Centerpartiets tidigare hållning om att den här neddragningen är ett svek mot människor på landsbygden. Tillsammans kan vi se till att det som nu skett blir ogjort. Därför hoppas jag att Centerpartiet hittar tillbaka till sin tidigare ställning och stödjer Liberalernas förslag om att återupprätta jouren.

Willhelm Sundman (L) Oppositionsråd, Region Örebro län

Relaterade artiklar:

Svar till: Willhelm Sundman (L) (2021-03-17)