Långa köer till BUP kan få förödande konsekvenser

Det är oacceptabelt att barn och unga i behov av hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska behöva vänta i långa köer. Idag finns det de som tvingats vänta över ett år för att få hjälp från BUP. För ett barn i skolåldern kan det få förödande konsekvenser.

Region Örebro län har tillsammans med länets kommuner ett ansvar för att barn och unga i vårt län som mår psykiskt dåligt får den hjälp de behöver. En totalöversyn av psykiatrin i länet behövs, där BUP utreds som en särskild del. Vi vet sedan tidigare att situationen inom BUP är ohållbar såväl för de som arbetar där som för de som behöver hjälp. De som jobbar inom BUP gör sitt allra yttersta varje dag. Trots det fortsätter köerna att växa. År 2017 fick 85 procent av BUPs patienter behandling inom tiden för vårdgarantin. 2018 var motsvarande siffra 83 procent men 2019 ökade väntetiderna kraftigt och endast 46 procent fick behandling inom tre månader. De långa köerna och den dåliga tillgängligheten är ett tydligt kvitto på att den (S)-styrda majoriteten har misslyckats.

Antalet barn och unga som mår psykiskt dåligt ökar dramatiskt. Samtidigt larmar personalen på BUP om ohållbar arbetsmiljö, låg produktion och stor personalomsättning. En sådan ekvation går inte ihop och leder till en situation där barnperspektivet riskerar att stötas undan.

Barnets bästa ska alltid styra, inte de gränsdragningar som finns mellan Regionens och kommunernas ansvarsområden och åtaganden. Skolhälsovården fyller till exempel, precis som BUP, en viktig roll i arbetet. Därför måste vi hitta samverkanssätt som fungerar, där den drabbade snabbt kan få rätt hjälp på rätt nivå.

Regionen har heller inget egenintresse i att all barn- och ungdomspsykiatri ska drivas i egen regi. Genom att upphandla delar av barn- och ungdomspsykiatrin från andra duktiga och kompetenta aktörer kan tillgängligheten öka och köerna kortas. Förebyggande arbete och tidiga insatser är också arbetssätt som behöver utvecklas. Genom sådant arbete kan rätt hjälp sättas in snabbare.

En barn- och ungdomspsykiatri med hög tillgänglighet ökar möjligheterna till en lyckad skolgång och förbättrar förutsättningarna för en socialt fungerande vardag, men framförallt minskar det lidandet för den drabbade individen och dess närstående.

Sebastian Cehlin, Oppositionsråd (M), Region Örebro län