Bredda den regionala skattebasen

Sveriges regioner står inför omfattande utmaningar. Det gäller även oss i vårt län.

Successivt förändras den demografiska sammansättningen. Andelen äldre ökar och andelen som utför arbetade timmar minskar. Regionernas finansiering av verksamheten försvåras i takt med denna förändring. Till viss del kan utvecklingen mötas med förändringar som bättre flöden i vården och ökad tillväxt i samhällsekonomin.

Detta räcker dock inte. Centerpartiet har länge drivit frågan om en breddad regional skattebas, vilket skulle innebära att skatter som idag går till staten i stället går till regionerna. Skatt på naturresurser såsom skogsbruk o vattenkraft, kommer långt ifrån alltid oss länsinvånare till del utan hamnar i statens kassa. På senaste tiden har jag märkt att talet om ändrad skattebas spritt sig utanför Centerpartiet. Det är bra. Stora reformer kräver samsyn över partigränserna.

Den pågående coronapandemin har haft stora konsekvenser för regionen. Covidavdelningar har upprättats på alla tre sjukhusen. Intensivvård har också utförts på alla tre ställena. Personal har omflyttats från annan vård till covidvård.  Pandemin har nu avklingat, men den är på intet sätt över. Risken för en andra våg kan inte uteslutas.

Nu har regionen börjat beta av den eftersläpning i annan sjukvård som uppstått. Vår region har inte i jämförelse med andra den värsta vårdskulden, men utmaningen är betydande.

De mindre sjukhusens framtid är en ständig diskussionsfråga. Faktum är att Lindesbergs och Karlskoga lasarett behövs mer än någonsin nu och i framtiden för att klara planerade operationer. En strukturerad arbetsfördelning och ett samarbete mellan sjukhusen är en nödvändighet. Vi är en god bit på väg. Ett gott exempel är ortopedin med sin ansvarsfördelning mellan USÖ, Lindesberg och Karlskoga.

I Region Örebro län jobbar Centerpartiet oförtrutet för att hantera framtiden. Alla som sitter i en styrande koalition vet att det krävs kompromisser. Detta är inte det största problemet just nu, utan det är pandemin, den långsiktiga finansieringen av välfärden och den demografiska utvecklingen. Örebro län liksom hela Sverige behöver en reformering av den regionala skattebasen.

För tillväxtens och välfärdens skull.

Torbjörn Ahlin (C) regionråd