Vindkraftssnurror

Skydda Dovra sjöar – även med vindkraft i närheten

I dessa orostider med pandemi har befolkningen i länet verkligen visat sin uppskattning genom att besöka länets fantastiska naturreservat under våren och försommaren. Inte minst har många besökt utflyktsmålet Dovra sjöar som är tre långsmala sjöar som ligger i en djup sprickdal i urberget med omgivande vildmark.
Det finns planer på en byggnation av en större vindkraftspark som har kapacitet att kunna försörja halva Hallsberg med el. Det ska byggas sju kraftverk som klassas som mycket stora. Totalhöjden på verken ska vara 270 meter och ska givetvis placeras på de högsta punkterna i relation till sin omgivning.

Placering kommer att ske direkt väster om naturreservatet Dovra sjöar. Enligt kartbeskrivning ska de placeras några hundra meter från reservatsgräns. Hallsbergs kommun har i sin översiktsplan uttalat att området är intressant för vindkraft.
Stena Renewable AB utreder nu möjligheten att exploatera området.
Däremot måste det först ske en miljökonsekvensbeskrivning med utredning och samråd, utifrån miljöbalken, inför en etablering av vindpark. I den utredningen ska miljökonsekvenser beskrivas som kan påverka biologisk mångfald, kulturhistoriska fornlämningar, estetiska frågor kring landskapet, risk för buller, skuggor och belysning och så vidare. Dessutom måste enskilda och allmänheten få yttra sig i samrådet som pågår nu.
Miljönyttan av etablering av vindkraft ska vägas mot det ingrepp och belastning som sker på natur och miljö.
Utöver att Dovra sjöar är ett naturreservat med unik natur är det dessutom ett utpekat Natura 2000-område. För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför Natura 2000-området.

I bevarandeplanen för området skriver Länsstyrelsen vad som kan påverka negativt: ”Exploatering i området eller dess närhet med vindkraft bör undvikas med tanke på områdets lämplighet som häckningsmiljö för känsliga fågelarter.”
Det som är anmärkningsvärt är vad Stena skriver i första punkt under förutsättningar och miljöeffekter: ”Projektområdet berör inte något riksintresse eller skyddade områden.”
Centerpartiet ser i grunden mycket positivt på etablering av vindkraft. Det är ett hållbart energislag som Sverige ska satsa på genom utbyggnad.
Centerpartiet har inga synpunkter på etablering om exploateringen sker med hänsyn till skyddszon och miljökonsekvenser gentemot Dovra sjöar. Tvärtom ser Centern positivt på exploatering men på ett balanserat sätt där hänsyn tas till skyddsvärd natur och miljö. Vi vill givetvis bevara vildmark som vi vet uppskattas av allmänheten även till kommande generationer.

Skribenter:
Frank Tholfsson, Centerpartiet för Kumla,
Anders Lycketeg, Centerpartiet för Hallsberg.