Skogsbruk avgörande för klimat och länets framtid

Vi skogsägare levererar livsviktiga värden till samhället. Våra skogar är ”koldioxiddammsugare” som både binder koldioxid när de står på rot i landskapet och blir till förnybara produkter för att ersätta klimatskadlig plast, olja eller betong. Dessutom erbjuder våra skogar fantastiska möjligheter till friluftsliv och avkoppling.

Genom åren har vi skogsägare arbetat långsiktigt med ett hållbart brukande av skog och skydd av värdefulla miljöer genom frivilligt och formellt skydd. Vi motsätter oss inte ett funktionellt skydd av skog där äganderätten respekteras och markägaren får full ersättning, men vi menar att det behövs en konstruktiv diskussion om hur mycket mark som i ett totalt perspektiv ska undantas från brukande och hur de avsatta områdena ska skötas för att behålla naturvärdena.

På olika nivåer i Sverige, Europa och världen pågår just nu samtal om hur vi ska hejda förlusten av biologisk mångfald. Det är en mycket viktig diskussion, men den måste ske med ett bra underlag där vi har samma definitioner av skydd och kan jämföra varandras insatser. Så är inte fallet idag.Resultatet blir att det framstår som att vi i Sverige skyddar väldigt litet mark – och att man i andra länder i Europa skyddar väldigt mycket. Det är en bild som bygger på helt olika definitioner av skydd.

En nyligen presenterad rapport från LRF Skogsägarna pekar på att Sverige skulle ligga i topp, om vi rapporterade skydd av mark på samma sätt som andra EU-länder gör.Skyddad natur redovisas ofta i olika kategorier som definierats av internationella naturvårdsunionen (IUCN). I den granskning som LRF Skogsägarna har gjort framkommer att svenska myndigheter i stor utsträckning endast redovisar områden i kategorin för strikt skydd. Samtidigt redovisar andra länder främst områden i övriga kategorier. Det gör att jämförelserna mellan länder blir missvisande.

Vi kan nu presentera siffror på hur det ser ut i Sverige länsvis. Om vi räknar på ett likartat sätt som andra länder gör innebär det att 53 procent av marken i Örebro län i olika grad har restriktioner för markanvändning och därmed skulle räknas som skyddade inom ramen för internationella definitioner.I den beräkning som gjorts av Metria på uppdrag av LRF Skogsägarna ingår formellt skydd, inklusive impediment, vattenskyddsområden, strandskyddsområden (utanför tätorter), biosfärområden och världsarv samt riksintressen för friluftsliv och naturvård. Det innebär med andra ord både områden som i dag möjliggör skogsbruk och områden som inte gör det. De områden där skogsbruk i princip inte alls får förekomma i dag utgör 12 procent av marken i Örebro län.

Just nu pågår arbete med regionalt skogsprogram i Örebro län. Inom ramen för det arbetet behövs en god diskussion om hur vi ska använda den markresurs som finns i vårt län, samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden. Djur, växter och människor är på olika sätt beroende av att skogen levererar sina många nyttor. Det aktiva skogsbruket är avgörande både för klimatet och för länets framtid.

Skribenter:
Karin Perers, Mellanskogs föreningsordförande
Karin Janzon, ordf. Mellanskog Örebro län