Stärk de mobila teamen i regionen

Med stor glädje ser vi nu frukten av det som vi har prioriterat så länge, nämligen mobila team. I den senaste rapporten om de mobila teamen fastställs att konceptet med ett team som består av flera medicinska professioner som tillsammans besöker patienter skapar en effektivare sjukvård. Vi har länge drivit utvecklingen av mobila team i regionen med fokus på länets äldre och funktionshindrande med omfattande behov. I de olika mobila teamen som består av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut/ fysioterapeut finns mångårig kompetens och erfarenhet för att säkra upp den jämställda, nära- och kvalitativa vården.

Mobila team är ett resurseffektivt arbetssätt som minskar undvikbara skador och besök på akutmottagningen. Men främst är det ur patientperspektiv ett enormt värde.

Bara vetskapen att det kommer någon skapar trygghet och gör att patienten känner sig sedd. Det är värdefullt även rent praktiskt, ett sjukhusbesök på 30 minuter kan för en patient med behov av sjuktransport ta nästan en hel dag. Har patienten, som i många fall, dessutom behov av ledsagare är det två personer som behöver ägna nästan en hel dag för ett kort besök på sjukhuset.

Det är inte bara patienterna som upplever att det här sättet att jobba på är bra, även personal som är delaktiga upplever ett ovanligt men väldigt gott samarbete. De springer på komplexa frågor, som skapar utrymme att tänka lite utanför boxen. Samarbete med kommunerna, ambulanspersonal och i synnerhet i tider som dessa med Covid-19 har fungerat fantastiskt bra och man hjälper varandra och hittar synergieffekter.

Dessa synergieffekter ger ”spill-over”-effekter och bidrar till en ökad kunskap för all inblandad personal som kan tas tillvara på för att senare göra ytterligare utvärderingar.

Regionens olika mobila team har nu i samverkan med vårdcentraler och kommunerna medfört en stor avlastning för sjukvården och äldreomsorgen i den nuvarande corona-pandemin.

Det nya arbetssättet har bidragit till att minska riskerna för insjuknande i Covid-19 för länets äldre och funktionshindrande med omfattande behov.

Fler hembesök av läkare och sjuksköterska har kunnat utföras i hemmet. Det har också inneburit snabbare provtagningar för Covid-19, lämpliga behandlings-och omvårdnadsåtgärder samt vid behov av direktinläggning på slutenvården.

Vi Kristdemokrater vill även i fortsättningen kämpa för en utveckling av mobila team för äldre och funktionshindrade med omfattande behov i länet.

Vi vill att det även ska finnas möjlighet till träning och rehabilitering i hemmet inte minst efter corona-smitta. Vi håller fast vid att det måste vara rimligare att flytta frisk sjukvårdspersonal än en sjuk och skör patient.

Ewa Sundkvist (KD) Ordförande, beredning för somatisk specialistvård, Region Örebro län Markus Lundin (KD) Ledamot, beredning för närsjukvården, Region Örebro län Rose-Marie Wilnerzon Thörn (KD) Ersättare, beredning för närsjukvården, Region Örebro län, Erica Gidlöf (KD) Ersättare, beredning för somatisk specialistvård, Region Örebro län