Svårt att vara klimatförnekare efter krisen

När vi kommer ut på andra sidan av Coronakrisen, kommer gamla sanningar att ha prövats. En del hårt. Till exempel människans miljöpåverkan.

I kristider uteblir många resor, och det visar sig snabbt få effekter i form av en bättre luft och bättre miljö. Det kommer att bli tufft att vara klimatförnekare i framtiden! De fossila utsläppen går att minska och det leder till resultat.

När jag inte är riksdagsledamot verkar jag i en bransch som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. Nämligen skogsbruket. En mer cirkulär ekonomi får man leta efter.Visst har fel begåtts genom åren, även inom skogsbruket. I andra länder långt mycket mer än i Sverige. Storskalig teknik har stått i vägen för sunt förnuft, sund skogsproduktion och biologisk mångfald. Men alla kan göra förbättringar, så även skogsnäringen. Idag finns ett utvecklat system med certifiering för ett hållbart skogsbruk, något som hade varit otänkbart för en tid sedan.

Jag hade nyligen förmånen att få vara med på en certifieringskurs för skogliga entreprenörer. Dagen genomfördes i fält och innehöll naturvård, kulturmiljövård, vattnets kretslopp, skogens sociala värden, arbetsmiljöfrågor med mera. Dessa frågor ska finnas med under hela skogens omloppstid. Från plantering och röjning till gallring och slutavverkning. Genom att erlägga ett teoretiskt och praktiskt prov, är du sedan som egen företagare godkänd att verka inom det certifierade skogsbruket.

Med på utbildningen var egenföretagare, arbetsgivare på skogliga företag, skogsarbetare från Sverige och utlandet, privata skogsägare som ville lära sig mer om skog.

Dagen innehöll många respektfulla, nyfikna diskussioner och lusten att lära och förstå var stor. Och vet ni, inte en enda gång ifrågasattes nödvändigheten av naturhänsyn i skogen. Inte en enda person ifrågasatte vikten av biologisk mångfald. Ingen kände igen den infekterade diskussion som jag menar många miljöorganisationer ensidigt för.

Människor som jobbar i skogen är intresserade av skog. Människor som äger skog vill att skogen ska må bra. Om enstaka markägare inte sköter sig, finns det i Sverige lagar som styr, till exempel skogsvårdslagen, kulturmiljölagen, miljöbalken.

Min slutsats och avslutande fråga blir; kan vi enas om att skogen mår bra, att den räcker till för alla och att vi när krisen är över, kan motverka de miljöproblem som verkligen behöver åtgärdas?

Helena Vilhelmsson, Riksdagsledamot Örebro län