Landsbygdsvägar i fokus

Vägar i kombination med dis, regn, snö och annat rusk är ingen bra mix. Regionen lyfter nu fram vägarna i verksamhetsplan och budget för 2019. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Landsbygdens vägnät lyfts fram i Region Örebro läns nya verksamhetsplan för året.
Vägarnas betydelse för inte minst företagande på landsbygden bedöms som viktigt.

Det mindre vägnätet på landsbygden kan trots ringa trafikmängder vara av stor betydelse för ett lokalt näringsliv.

Det här har regionen uppenbarligen tagit fasta på i sin nya handlingsplan. Det står:

”Eventuella problem med trafiksäkerhet, bärighet och underhåll kan påverka konkurrenskraften hos näringslivet på lansbygden”

Regionen vill nu se en samlad bild av bristerna som finns i länets vägnät.

”Det finmaskiga vägnätet (läs: landsbyden) är betydelsefullt för de gröna näringarna. Och det kommer att ses över när 2019 års översyn av länsplanen för transportnäringens infrastruktur ska ses över”

Det underlag man får fram kommer sedan att användas som bas när man ska ta fram en länsplan för vägnätet, i dialog med Trafikverket.

Örebroregionen, som vi lite generellt kan kalla området inom länets mest centrala kommuner, är nu en av Sveriges viktigaste. Logistiken växer kraftigt inom området och flera företags storlager har placerat sig i det här navet. Exempelvis Elektro-Scandia, XXL, Postnord…

Tidskriften ”Intelligent logistik” placerade förra året för övrigt Örebroregionen som Sveriges bästa logistikläge.

Regionen menar i sin plan att det finns få stråk där man kan göra investeringar i nya eller bättre vägar, som kortar restiderna med mer än ett par minuter. Däremot finns det stora behov av att hantera sträckor som tidvis drabbas av trängsel, för att förbättra lokal miljö och tillgänglighet.

När det gäller landsbygden så är de tre partierna i majoriteten (S+C+KD) överens om att 95 procent av alla hushål och företag under slutet av nästa år ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan i år ska delmålet 85 procent av alla hushåll och företag ha den här bredbandskapaciteten. Återigen landsbygden i fokus.

Samtidigt har startskottet gått för planeringen av den nya järnvägen Stockholm-Oslo och där Örebro blir en given knutpunkt nära mitten. Nyligen uttryckte landshövding Maria Larsson på social medier sin stora glädje över att det arbetet nu kommit igång.

Region Örebro län har för avsikt att koppla ihop länets kollektivtrafik så att det finns möjlighet till bra anslutningar till Olsotåget.

”Det sker nu en omfattande samverkan över länsgränserna kring tågtrafiken”. Sedan två år tillbaka har man även ett gemensamt biljettsystem.