Ny nämnd fattar beslut

Textstorlek:

Från och med årsskiftet inrättas en överförmyndarnämnd för de fem kommunerna i södra länsdelen.

Istället för en överförmyndare i varje kommun i sydnärke inrättas från den 1 januari en överförmyndarnämnd som kommer att ha det övergripande ansvaret för administration och beslut. Liknande nämnder finns redan i Örebro och norra länsdelen.

– Det här underlättar för personalen, men det viktigaste är att alla gode män och förvaltare nu får likartade beslut, menar Göran Andersson som blir ordförande för Sydnärkes överförmyndarnämnd under den kommande mandatperioden.

Teoretiskt har det tidigare kunnat vara så att överförmyndarna i de fem kommunerna sett olika inför beslut som skulle fattats, något som nu elimineras och alla får samma beslutshantering i nämnden.

– Det finns inga politiska aspekter i nämndens arbete utan besluten bygger på de lagar som finns och i det ligger även att ha lite sunt förnuft inför de ärenden som ska behandlas, påpekar Göran.

Nämnden kommer att bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare med representation från samtliga kommuner.

Under en period, åren 2015-2016, fanns ett skriande behov av godemän i samband med den stora tillströmningen av nyanlända, ensamkommande.

De asylsökande var tvungna att få utsedda gode män för att de skulle klara hanteringen av alla formulär och handlingar som krävs av myndigheterna.

– Det antalet har nu sjunkit nästan till noll så i nuläget har vi inget behov av god man till ensamkommande, berättar Sofia Wentzell, teamledare för Sydnärkes Överförmyndarkansli.

Men trots det finns alltid ett behov av nyrekrytering av gode män och förvaltare. Inte minst när det gäller det som kallas, de tyngre uppdragen.

– Dit hör psykisk ohälsa och missbruk. Där har vi svårt att få tag i ställföreträdare, konstaterar Sofia.

Uppdragens omfattning varierar. Ibland handlar det kanske bara om att bevaka en bodelning, men mest vanligt är att sköta huvudmannens ekonomi eller annan omsorg.

– Det finns ett stort behov i alla våra uppdrag och i alla våra kommuner, inte minst för att avlasta dem som redan är gode män och som har många uppdrag, förklarar Sofia.

– Det är dock aldrig någon som inte får en god man, påpekar Göran.

Genom att visa sig ute i offentligheten på mässor, marknader, sociala medier och på andra sätt försöker kansliet att värva nya ställföreträdare.

Kraven för att bli god man är inte så stora.

– Man ska vara en bra person och inte finnas med i belastningsregistret. En internutbildning får man hos oss, berättar Göran Andersson.

– Det är stimulerande uppdrag. Man får tillbaka så mycket i arbetet med att hjälpa människor som lever under en svår situation, och dessutom att ha en positiv kontakt med deras anhöriga, understryker både Sofia och Göran.