Skolverksamheten i Askersund utreds

Kunskapens träd grenar ut sig över lärosätet, Snavlunda skola. Den senaste nybyggda landsbygdsskolan i Askersunds kommun som invigdes 13 november 2011.

Textstorlek:

Den av barn- och utbildningsnämnden initierade skol- och förskoleutredningen kommer att presenteras inom kort.
Då börjar den politiska beredningen och diskussionerna, och ute i bygderna finns oro över vad som kommer att hända.

Det var i oktober förra året som barn- och utbildningsnämnden gav företaget Sweco i uppdrag att genomföra en kommunövergripande utredning av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Utredningen ska ge underlag för framtida beslut om pedagogisk kvalitetssäkring samt social och ekonomisk hållbarhet.

Kommunen har en bred sammansatt styrgrupp som under arbetets gång träffat utredarna hos Sweco.

Bland annat har det arrangerast workshops där det diskuterats frågeställningar som, vad är styrkan med dagens organisation, vad vill ni ta med i en framtida organisation och vad ska vi sträva efter att förändra?

Vid ett möte i december diskuterades bland annat befintlig organisation och befintliga byggnader.

Det senaste mötet, och den sista workshopen, skedde tillsammans med vårdnadshavare, personal, politiker, fackliga representanter, förskolechefer och rektorer.

– Det har varit stor öppenhet i utredningen. Föräldrar har varit välkomna att lämna synpunkter och har varit delaktiga i utredningen, och de har fått kontinuerlig information, förklarar oppositionsrådet Caroline Dieker (M).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ronny Larsson (S) meddelar i ett mejl att skolutredningen preliminärt kommer att presenteras i början av maj.

Ronny Larsson vill till Länsposten inte ge några svar eller synpunkter kring hur nya scenarier gällande skolorganistationen skulle kunna se ut, utifrån de löpande diskussionerna som förts med utredarna.

– Det går inte att ha något generellt svar, det är det den politiska processen är till för. Nu med denna utredning har vi ändå en bra grund för hur det arbetet kan fortsätta, skriver han i mejlet.

Ute på landsbygden finns vetskap om att en skolutredning pågår och bara det har skapat en oro och ryktesspridning om nedläggelse av skolor, erfar Länsposten.

Det finns ett starkt engagemang, speciellt för landsbygdens intressen, att kunna vara med och agera i samband med att diskussionerna tar sin början för att i tid utöva inflytande inför de beslut som ska tas.

– Vi värnar förstås om den lokala utvecklingen och att det finns servicefunktioner som underlättar för dem som har verksamheter här och även för att familjer ska vilja bosätta sig i bygderna. Skolan och affären är två symbolfrågor för landsbygden, konstaterar bruksherren Gustaf Svensson i Skyllberg.