Nu börjar byggandet av nytt dubbelspår i Hallsberg

Textstorlek:

Bygget av dubbla järnvägsspår från Degerön nere i Motala kommun till Hallsberg har pågått i perioder sedan 2011, ett jätteprojekt som när det är klart 2021 kommer att ha kostat 7 miljarder. De sista etapperna har nu påbörjats. Det innebär en hel del påverkan för trafikanter och boende i Hallsberg. Många kommer exempelvis få sina hus bullerskyddade.

Orsaken till ombyggnaden är att man vill öka kapaciteten och minska störningarna på det så kallade godsstråket i Bergslagen, det ska bli dubbelspår från Hallsberg ända ut på kontinenten.

– Det är redan dubbelspår till knutpunkten i alla väderstreck, utom söder. Kostnaden är skälet till varför det tar tid och att man bygger i etapper, säger Jonas Victorin, projektledare på Trafikverket.

– Det är egentligen fyra mindre sträckor som nu återstår. Den mest besvärliga, sista biten in i Hallsberg och förbi rangerbangården exempelvis, säger han.

Boende i Sydnärke är vana vid arbetet sedan många år.

Det nya spåret ska dras i en helt ny sträckning, väster om Östansjö. Terrängen är besvärlig, det blir bland annat en tunnel delar av sträckan. Sedan blir det ett nytt spår, parallellt med rangerbangården och det befintliga dubbelspåret för västra stambanan, järnvägen Göteborg – Stockholm som går söder om rangerbangården. Ombyggnaden innebär att de befintliga anslutningarna från järnvägen söderifrån som i dag finns, försvinner. Bland annat det så kallade Långängsbanan, öster om Hallsberg in i centrum via en järnvägsövergång, som alltså inte kommer behövas när allt är klart.

– Det är massor med förberedande arbeten som gjorts för att det ska fungera under tiden vi bygger i Hallsberg, berättar Joakim Holtbäck, som ansvarar för byggnationerna inne i Hallsberg.

– Bland annat har vi byggt om och renoverat ett spår norr om rangerbangården dit trafiken ska ledas under byggtiden.

Det är trångt bland spåren väster om Hallsbergs centrum.

– Ja. Det innebär att vi måste flytta Västra stambanan lite söderut för att vi ska kunna klämma in det här nya dubbelspåret. I sin tur innebär att vi kommer behöva flytta Västra storgatan åtta meter söderut längs några hundra meter, nära rangerbangården.

Det faktum att trafiken kommer rulla på stambanan under tiden gör inte det hela lättare

Där har arbetena redan börjat.

– Ja. Boende har ju märkt att den så kallade Älbergstunneln, som egentligen är flera broar, under bangården, har varit stängd sedan i höstas. Vi har byggt en ny bro för de nya spåren. Den kommer var stängd för biltrafik april ut. Sedan kommer vi börja jobba med Storgatan i maj. Där kommer vi ibland behöva leda om trafiken. Västra stambanan kommer vara avstängd då och då i korta perioder. Som längst ett helt dygn. Det kommer påverka tågtrafiken. Under återstoden byggtiden kommer det dessutom bara gå att köra tåg på ett spår, utan möten.

– Det kommer innebära att det tar någon minut längre att gå genom Hallsberg.

När allt är färdigt 2021 går det nya spåret nästan ända fram till Samzeliviadukten.

– Det är ingen stoppbock där eller så. Men det kommer att räcka långt. Merparten av godstågen ska ju rulla in på bangården. Det här är en rejäl utökning av kapaciteten förbi Hallsberg. När allt är klart får det plats dubbelt så många tåg. Mindre risk för störningar i tågtrafiken och ökad säkerhet med planskilda korsningar kommer på köpet.

I och med att det blir fler tåg och att det nya spåret klassas som ett nybygge så måste det till omfattande bulleråtgärder. Det kommer att bli bullervallar och bullerplank. Men också så kallade fastighetsnära bulleråtgärder. Marina Vallin berättar:

– Vi gör en omfattande inventering av mer än 700 fastigheter i Hallsberg. Först på södra sidan järnvägen, sedan på den norra. På södra sidan är inventeringen redan klar.

Man följer en beräkning på hur buller breder ut sig från en järnväg.

– Sedan ska det till åtgärder Vi jobbar dels med bullerskärmar i trädgårdar exempelvis runt uteplatser, men också åtgärder på husen. Nya bullerdämpande fönster och speciella ventiler. Åtgärderna innebär i klartext att det kommer pågå byggarbeten hos alla de 700 berörda fastighetsägarna under de kommande åren.

– Det är en mycket stort arbete. Vi beräknar att bara de fastighetsnära bulleråtgärderna kommer kosta 55 miljoner, avslutar Marina.