ryggorna

Sommarstugeägarna som hotats att få riva sina bryggor vid sjön Unden kan andas ut. Länsstyrelsen upphäver byggnämndens beslut.

Textstorlek:

Länsstyrelsen upphäver Sydnärkes byggnämnds beslut att sommargäster i ett område vid sjön Unden skulle tvingas att riva sina bryggor. Regelskärpningen av strandskyddet skedde efter uppförandet av anläggningarna.

Redan 2016 fattade Sydnärkes byggnämnd beslut om rivningen, eller att fastighetsägarna i efterhand sökte strandskyddsdispens.

De aktuella fastighetsägarna överklagade beslutet till Länsstyrelsen och hävdade sin rätt eftersom bryggorna byggts före 1975 då de tidigare strandskyddsbestämmelserna skärptes.

Skälet till överklagandet var att det då inte krävdes tillstånd av den typen av brygg- eller båthusanläggningar.

Ärendet återremitterades till byggnämnden eftersom det inte angetts ett senaste datum för rivningen.

Sommaren 2017 fattade nämnden ett nytt beslut om rivning, vilket orsakade starka känsloyttringar från de aktuella fastighetsägarna i Baggekärr.

Ett nytt överklagande skickades in och nu har alltså Länsstyrelsen beslutet att upphäva nämndens beslut gällande sju av de åtta anmälda fallen.

– Det finns i dag ett starkt strandskydd runt sjön Unden. Men i de här fallen handlar det om att bland annat olika typer av bryggor har uppförts i början av 1970-talet, konstaterar Jenny Gånge, jurist på länsstyrelsen.

– Hälften av de aktuella bryggorna ligger dessutom inom

detaljplanelagt område där strandskyddet inte gäller. Då kan man inte i efterhand riva anläggningarna med stöd av dagens hårdare regelverk, säger Björn Pettersson, jurist på länsstyrelsen i Örebro län.

I ett av de åtta fallen har det skett en överlåtelse av fastigheten efter det att överklagandet skickats in.

Eftersom föreläggandet inte skrivits in i fastighetsregistrets inskrivningsdel och nämnden inte heller begärt att det ska gälla mot den nya ägaren, avskrivs ärendet från vidare handläggning, meddelar Länsstyrelsen i sitt beslut.