Hindersmässokommers för mer än 170 år sedan

Textstorlek:

Den anrika Henriksmässan, som den först hette, har i alla tider lockat till handel med diverse varor. På 1800-talet kom dessutom möjligheten att annonsera sin medverkan på den årliga marknaden i januari. Detta genom tidningsannonser, vilket alltså inte är något nytt.

År 1158 helgonförklarades biskop Henrik från England, som några år tidigare hade blivit ihjälslagen i Finland under sin missionsresa i norra Europa.

När staden Örebro så småningom kom till och Nikolaikyrkan stod helt färdig i mitten av 1300-talet ville man hedra den kristne agitatorn med en kyrkomässa. Att med häst och släde ta sig hit blev mäkta populärt och lär ha lockat många besökare från hela landet.

När så mycket folk samlas på en och samma plats ser ofta den affärskunnige andra möjligheter. Förutom att pengar gjordes på mat, dryck och logier så kunde stadens borgare också få avsättning för sina varor.

Det är förstås svårt att säga när Henriksmässan under historiens gång blev mer förknippad med handel än med kyrkoritualer. Det kan ändå fastslås att ingen lär komma till Örebro nästa vecka för att sitta i kyrkan och be böner till minne av Sankt Henrik. Nåja, kanske någon då. Vem vet?

Därför började förr alltid mässan den 19 januari, eftersom det var då Henrik lär ha blivit mördad. Fortfarande har vi ju kvar minnet i almanackan. Men marknaden varade mycket längre än idag, drygt en vecka.

I en dagstidning från 1847 kan man se att annonseringen var i full gång. Typsnitten i den fyrsidiga Nerikes Allahanda var skiftande. Allt ifrån den för oss svårlästa frakturstilen, till mer modernt utseende.

Ibland kallades marknaden för Henriksmässan och i andra fall Hindersmässan. Eller Henriksmässo marknad, eller Örebro marknad. Annonserna visar ofta på ett annorlunda varusortiment mot vad vi är vana vid idag.

Många handlanden kom utifrån och tillbringade därför flera nätter i staden. De kunde vara från Stockholm, Göteborg, Norrköping eller andra städer. Precis som idag alltså.

Man kan tänka sig att det var ett sjudande liv i småstaden Örebro på kvällarna. De många krogarna var säkert överfulla, förmodligen även vissa av gästerna.

Handlare och besökare måste ju också ha något annat att förströ sig med på kvällarna. Därför anordnades flera teaterskådespel och andra publika arrangemang.

Lördagen den 30 januari kunde man i tidningen läsa att marknadsäventyret var slut för denna gång. Om man tror att det alltid var kallt under Hindersmässan förr kan man se att så inte var fallet, åtminstone inte under 1847.

”Henriksmässan är slut, ehuru en mängd handlande ännu är qwar. Under den egentligen briljanta marknaden, t. w. f. under den nu tilländagående weckan, har wäglaget på Stadens gator warit erbarmligt genom det fortfarande töwädret, och wi wete icke, om det warit af denna orsak eller af någon annan, som säljare ansett sig hafwa skäl att klaga öfwer en trög afsättning. Om det icke gått så wäl med handeln nu, som tillförene, torde den owanligt stora concurrensen af främmande handlande dertill icke ringa bidragit, ty på penningar har wisst icke warit brist hos dem, som hafwa något af ortens producter att aflåta eller äro i besittning af en god credit.”