Vägprojekt väcker oro

Här vid Ekeby är planen en förskjuten korsning mot genvägen mot Kumla. Ska man korsa dit åker man ut på stora vägen mot fotografen, för att sedan svänga vänster. Foto Henrik Östensson
Textstorlek:

Mellan Kvarntorp och Svennevad pågår bygget av den nya riksväg 51. Nästa steg är att göra mötefri väg av den befintliga vägen mellan Kvarntorp och Almbro. Helt klart är att denna ombyggnad kommer att påverka boende och företag längs vägen. Planen är att bygget ska sätta igång 2021.

Ett av syftena med en mötesfri väg är säkrare trafik, ett annat är att korta ner restiden. För att uppnå dessa mål strävar man ofta efter att ta bort anslutningsvägar och minska ner antalet korsningar. 51:an förbi Almby och Ekeby är en av länets mest trafikerade vägsträckor.
Den nya dragning Trafikverket planerar börjar rondellen nära Almbro. Vid byn ska hela vägen förskjutas mot öster med en ny bro. Konkret innebär det att det gamla affärshus som ligger närmast den nuvarande bron troligen rivs. Det blir en förskjuten korsning. Infart till orten hamnar en bit söder om byn och utfart mot Norrbyås, Norra Bro, precis som i dag, lite norrut.
Vidare söderut mot Kvarntorpsrondellen kommer den nordliga utfarten från den gamla vägen norr om Gällersta kyrka försvinna. De mindre vägar som ansluter försvinner också. Korsningen vid Traktorfirman Agripro blir en så kallade öglekorsning, där man korsar i stället för att svänga vänster. Vid Ekeby, vid pizzerian, blir det ännu förskjuten korsning mot den väg som går mot Kumla.
Nästa korsning den så kallade Nävestagatan i Ekeby, försvinner. Där blir det en tunnel för gång och cykeltrafik. Närmare Ekeby finns ytterligare en korsning, den så kallade Björkavägen, där blir det också en så kallad öglekorsning, samt gång- och cykeltunnel.
En av de som engagerat sig kringvägen är Jan Engman, (c) boende i Ekeby och kommunpolitiker i Kumla. Han har blivit lite av en sammakallade, talesman. Vi var med på ett möte i Ekeby bygdegård.
– Många, liksom jag, är inte motståndare till en ny säker väg. Men det finns flera problem med det här projektet. Det har varit svårt att få relevant information om exakt vad som ska gälla. Vi vet exempelvis inte säkert vilken hastighet som ska gälla förbi Ekeby exempelvis. Just nu talar man om 70. Trafikverket har visat sig lite ovilliga att möta oss och svara på frågor på våra villkor. De har gjort tydligt att de inte åker på möte, ska de vara med på ett möte kallar de, säger Jan Engman.
Jan menar också att synpunkter från vanligt folk väger lätt ur remissysnpunkt i ett vägprojekt.
– Ja. De man lyssnar på är de som kallas sakägare. Alltså de som mark, eller tomt i direkt anslutning till vägen. Det har också blivit allt tydligare att man inte bryr sig om vad som händer vid sidan av vägen, bara på den. Man bestämmer att en korsning ska stängas, men vad betyder det för resten av orten? hur påverkar det trafiken på andra gator? Det är inget man verkar reflektera så mycket. Det finns exempelvis en oro att Nävestavägens stängning ska orsaka mer trafik inför förbi skolan.
Det blir en gång- och cykeltunnel som helt bekostas av Kumla kommun.
– Annars hade situationen blivit farlig exempelvis för de som ska gå på bussen. De hade tvingats korsa vägen. Men den situationen kommer att uppstå vid Agripro, där många skolbarn går på bussen. Vi skulle behöva en tunnel där också.
Även i Almbro finns en oro för att de avfarter från den nya vägen som planeras ska öka biltrafiken förbi skolan och in genom samhället.
– Man talar om att att vissa barriäreffekter kommer att uppstå, men man verkar inte fundera särskit mycket kring vilka konsekvenser det får.
Jan Engman uppmanar alla som är sakägare och har synpunkter att skicka skrivelser, trots att remisstiden egentligen gått ut.
– Men kommunen har fått förlängd remisstid. Då borde också vanligt folk få det, avslutar Jan Engman.