Norra Bergen förtätas med nya hyresrätter

Norrbergaskolan är tänkt att omvandlas till större lägenheter. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Det byggs bostäder i Askersund men det behövs fler, och högst efterfrågan är det gällande större lägenheter.
Hos Askersundsbostäder ligger ett prospekt med planer klart att sättas igång när den nya detaljplanen för området Norra Bergen är klubbad och klar.

Nyligen fick Askersundsbostäders hyresgäster ett blad i brevlådan som berättade om bolaget framtida tankar och planer för Norra Bergen.
En information som även kommer att gå ut i kommunens tidning, Bo i Askersund.
Informationsbladet visade både tankar om nybyggnation och ombyggnation av i dag befintliga fastigheter.
Fastighetsbolaget vill förtäta området Norra Bergen genom att dels bygga nytt och dels omvandla andra lokaler till bostäder.
Enigt bolagets vd, Anders Gustafsson, har man ett framtaget material med olika etappindelningar inom det aktuella planområdet.
I en första etapp gäller det vattentornet som är tänkt att byggas om till sex lägenheter med två rum och kök.
I samma etapp planeras en nybyggnation på en yta straxt nordost om vattentornet.
Där är det tänkt att bli åtta enplanshus, trerummare, med carport.
Någon tidsplan för byggstart finns inte i dagsläget på grund av att det först ska göras, och beslutas om, en ny detaljplan.
– I den bästa av världar har planen kanske trätt i kraft sen höst 2018, och först därefter kan vårt arbete starta, förklarar Anders Gustafsson.
Etapper som därefter kan bli aktuella är Norrbergaskolan och Norrbergahemmet.
– Norrbergaskolan är den tyngsta delen, dyr att bygga om, men som ska generera sex till sju lägenheter.
Norrbergahemmet blir aktuellt först när utflyttningen till det nya vårdboendet som nu ska byggas blir klart.
Det nuvarande äldreboendet omvandlas då till hyresbostäder, tillgänglighetsanpassade efter de krav som ställs idag.
Anders Gustafssons bedömning i dagsläget är att man inte har några problem med att hyra ut bolagets nuvarande bestånd av lägenheter.
Problemet ligger i att kunna hyra ut nyproducerade bostäder på grund av höga hyresnivåer.
Marknadsläget styr och det är enligt branschen inte lätt att bygga billiga hyresrätter.
För Askersunds del är det också storleken på efterfrågade lägenheter som styr inriktningen vad man ska satsa på.
– Det är en efterfrågan på större bostäder, treor och fyror, men vi har mättat efterfrågan av mindre lägenheter, säger Anders Gustafsson.
– Det är en svår balansgång nu, men jag är inte orolig över hyresmarknaden i Askersund.
– Vi har en marknad och den är vi en part i. Jag ser positivt på den lokala bostadsmarknaden.
Anders Gustafsson ser en positiv och bra kommunal utveckling, och han nämner bland annat exempel som nya Sjöängen och trafikförbättringarna av riksväg 50.
– Nya vägen tror jag vi kommer att ha jättenytta av. Både för privatbilismen men också med möjligheten till snabbare resor med kommunala medel.