Ny väg skapar problem

Järnvägskorsningen i Fiskmanstorp försvinner. För de boende på fel sidan om järnvägen blir det mer besvärligt att ta sig till Pålsboda. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:
Annons:

När den nya riksväg 51 börjar byggas nästa år kommer tillvaron för många i och omkring samhället Pålsboda att förändras. Vägar som varit allmänna blir enskilda, en järnvägsövergång ska stängas och trafik ska flyttas till andra platser.
Förändringen innebär bland annat att boende på flera platser tvingas ta ansvar för drift och skötsel av vägar som idag är allmänna.

Den nya riksvägen kommer att gå en bit väster om samhället. I dag går vägen genom ortens centrum. Nya riksväg 51 bli en så kallad mötesfri 2+1-väg med hastighetsbegränsning 100 kilometer i timmen, med mitträcke.

Det kommer bara att bli två större infarter till Pålsboda. Dels via den gamla vägen, från Svennevad söderut och dels via den väg som i dag går mellan Pålsboda och Hallsberg.

Där Hallsbergsvägen ska korsa blir det dock ingen regelrätt korsning. Där ska istället bilister på väg mot Hallsberg via en påfart åka norrut, för att efter något hundratal meter åka in i ett svängfält för att sedan via en vänstersväng korsa södergående körfält på riksvägen. Vid Svennevad blir det en vanlig trevägskorsning

– Det känns inte som något särskilt bra lösning, speciellt med tanke hastighetsbegränsningen ska vara 100, en rondell hade varit mer lämplig, säger Lennart Tjäderbäck, företagare och boende i området.

Familjen Tjäderbäck som bedriver jordbruk och omfattande entreprenadverksamhet kommer att få fler problem.

– Vi arrenderar åkermark i området. På en plats kommer ägorna att skäras av. Vi blev lovade en traktorkorsning. Men det ser inte ut att bli av. Istället kommer vi som det ser ut att tvingas köra med breda jordbruksmaskiner på sträckor där det bara är ett körfält, fortsätter Lennart Tjäderbäck.

Inger Wallenius på Backa gård i södra utkanten av Pålsboda ser också problem.

– Vi bor här och hyr ut bostäder invid en liten grusväg som ägs och drivs av en vägsamfällighet.
Den vägen blir den närmsta infarten från riksvägen till södra delen av Pålsboda.

– Vi och andra boende i området ville se ytterligare en infart till industriområdet söder om järnvägen i Pålsboda. Man lyssnade inte på oss. Vi är givetvis oroade över att trafiken här kommer att öka.

Trafikverket har dock godkänt att vägsamfälligheten vid Backa begränsar vikten för de fordon som ska köra på vägen till 12 ton för att på det sättet slippa långtradare.

– Vi hoppas och tror att det i kombination med att vi bygger fartgupp här ska göra vägen så pass oattraktiv att man väljer en annan väg in i orten. Vi hyr ut bostäder till barnfamiljer, barnen använder vägen. Vägen ansluter dessutom till gatan Södra promenaden. Där bor många barnfamiljer som också är oroade. Mer trafik här skulle inte fungera.

Inger menar att det också finns en nödåtgärd att ta till.

– Ja, i värsta fall kanske vi tvingas stänga vägen. Det är ett beslut som måste tas av fler markägare. Där är vi inte än. Vi förlorar då vägbidraget Men blir det ohållbart kan det vara en lösning.

Järnvägskorsningen vid Fiskmanstorp sydväst om Pålsboda stängs. Vägen som går söder om järnvägskorsningen, mot Skogaholm, omvandlas delvis till vägsamfällighet. Eller, som man säger på Trafikverket, dras in från det allmänna vägnätet. Det innebär att de boende tvingas överta ansvaret och skötseln av vägen, dock med visst bidrag från stat och kommun.

Från en plats som kallas Spökstenen, efter denna väg, kommer en ny grusväg byggas som ska gå mot den nya riksvägen. Även denna väg blir en vägsamfällighet som boende i området tvingas ta över ansvaret för i en vägsamfällighet.

– Problemet är att den här vägen kommer att bli den närmsta vägen till Pålsboda från byn Skogaholm. Det innebär att vi som tvingas in i ett ägande och skötsel av de här vägarna även kommer att tvingas ta kostnaderna för ökad trafik. Man vältrar helt enkelt över kostnader och ansvar på oss, säger Tomas Birgersson, boende Fiskmanstorp, som berörs av förändringarna.

Ännu en väg. Den gamla Hallsbergsvägen som går västerut i förlängningen av gatan Kärrsvägen i Pålsboda ut till den nuvarande stora vägen mot Hallsberg, dras in från allmän skötsel.

– Det innebär att även den övertas av en vägsamfällighet, som får driftstöd av oss. Vi garanterar inte framkomlighet på enskilda vägar. Man har alltid rätten att stänga vägen. Den valmöjligheten finns alltid, men då får man heller inget driftstöd, säger Jonas Danielsson, Trafikverket, projektledare för väg 51.

Han menar att han har förståelse för viss oro.

– Det här är ju en förändring. Tidigare har boende längs de här småvägarna haft privilegiet att staten bekostat vägarna. Nu får man ta större ansvar, engagera sig och kanske också ta en viss kostnad avslutar han.

 

Annons: