Bättring av väg på väg

Straxt norr om Askersund blottläggs berget inför sprängningarna. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Nu har ombyggnationen av riksväg 50 söder och norr om Askersund kommit igång ordentligt. För bilisterna gäller det att ha tålamod under arbetets gång och se fram emot en ny och trafiksäkrare vägsträcka.

Bergslagsdiagonalens (50:ans) vägsträcka mellan Rude och Åsbro genomgår nu stora förbättringsåtgärder.

Dels för att öka trafiksäkerheten, men också för att trafikflödet och framkomligheten ska lösas på ett smidigare sätt.

Riksväg 50 från Jönköping, via Askersund, och upp till Söderhamn är en viktig led för både godstransporter och privatbilismen.

Vägen uppfyller idag inte kraven på säkerhet och framkomlighet, och det är förstås av den anledningen som man efter hand, etappvis, gör omfattande trafiksäkerhetsarbeten.

Som nu när Trafikverkets entreprenör Peab Anläggning AB tagit sig an sträckan i den södra länsdelen.

Det fälls skog, det grävs, det sprängs och det sätts upp vajerräcken.

När skogen avverkats blottas en rad av fastigheter som bilisterna aldrig tidigare lagt märke till.

En del av dem ligger för nära vägutbyggnaden och har därför lösts in av Trafikverket, och ska rivas.

– Totalt har vi löst in fem bostadsfastigheter samt två fastigheter som inte räknas som bostadsbyggnader, berättar Johannes Remmo, markförhandlare på Trafikverket.

Remmo kan inte erinra sig att någon av de berörda fastighetsägarna har protesterat mot åtgärden.

– Nej, de vi har velat lösa in har gått med på det, säger han.

Det har bland annat utförts bullermätningar, och just buller är en viktig aspekt i beslutet kring inlösen av fastighet. En annan är brandsäkerhet.

– Vi anlitar en oberoende fastighetsvärderare, och utgångsläget är alltid att fastighetsägarna ska gå ekonomiskt skadelösa ur köpet, påpekar Remmo.

I stort sett är nu de aktuella skogsavsnitten, för att ge plats åt vägbreddningen, avverkade.

Norr om Askersund pågår arbetet med att blottlägga berg som ska sprängas.

Samtidigt byggs provisoriska barriärer i form av vajerräcken eller betongavspärrningar för att skydda de som har att arbeta utmed vägen.

– Uppsättningen av barriärer kommer att pågå under april månad, och i samband med det arbetet kan trafiken behöva regleras med hjälp av trafikljus eller signalvakter, berättar Trafikverkets kommunikatör, Annika Söderman.

Hela sträckningen har även fått en nymålad mittlinje i gul färg. En så kallad varningslinje med långa gula streck och korta mellanrum.

– Det betyder att man ska vara oerhört vaksam. Omkörning är tillåten, men inte att rekommendera, förtydligar Annika.

Orangefärgade skyltar med kilometeranvisning meddelar hur långt bilisten har att färdas genom vägarbetsområdet.

Söder om Askersund, i Stockshammar, är sprängningen påbörjad.

Sprängmassorna forslas bort och blir vägunderlag där det behöver förstärkas.

I början av maj inleds en längre tids sprängningsarbete norr om Askersund, och då på speciella tider.

– Aktuella tider för dessa är varje vardag 9-10, 13-14 och 18.30-10.30. Stoppet som då blir rör sig om 8-10 minuter.

– Har man möjlighet att planera och lägga om sin resplan så är det bra, och man undviker då de här stoppen, påpekar Annika Söderman.

Under ett sådant här stort vägbygge är det förstås oundvikligt att det uppstår påverkan av trafikflödet.

Trots nedsatta hastigheter är tillbuden och trafikolyckor vanliga inom zoner där det pågår vägarbeten.

De flesta trafikolyckor beror på för höga hastigheter sambandet med otåliga förare som bryter sig ur köer och orsakar tillbud genom dåligt planerade omkörningar.

Som bilförare gäller det alltså att tänka med huvudet och inte gasfoten.

– För att minimera risken för olyckor så ska man följa hastighetsbegränsningarna som finns, och dessutom visa repsekt för både medtrafikanter och vägarbetare, vädjar Söderman.

Rådet blir därför att vara uppmärksam, hålla avstånd och anvisad hastighet.

– Ha tålamod och tänk på att det handlar om vägförbättringar, men som kan vara bökigt under resans gång, säger kommunikatör Annika Söderman.

Under hösten 2017 skall sträckan Rude-Askersund stå klar, men det dröjer ända fram till hösten 2018 innan hela utbyggnaden upp till Åsbro är färdig.

Vill man känna sig uppdaterad eller få störningsinformation så är ett tips att klicka in på www.trafikverket.se/rude-askersund-asbro

Björn Palmqvist