Hälsoavtal förlängs

Projekt- och studiecirkelledare samlade för uppföljning av det pågående folkhälsoarbetet. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

LÄNET Folkbildningens olika aktörer vill på bred front medverka till att folk mår bättre. Folkhälsoavtalet som tecknades 2009 fick en fortsättning 2012–2015 och har nu förlängts med ett år.

Alltsedan 2006 har Örebro läns bildningsförbund och dåvarande Örebro läns landsting samverkat kring natur, kultur och hälsa. Det senaste avtalet med beviljade medel har avsett åren 2012–2015.

Projektledare samt studiecirkelledare från de studieförbund och folkhögskolor som ingår i avtalet gällande folkhälsoarbetet i länet redovisade vid ett uppföljningsmöte övervägande positiva tongångar, kring vad man åstadkommit.

– Folkbildningen gör ett fantastiskt arbete, och i samverkan med de övriga samverkansparterna, kommunerna i länet och Örebro läns idrottsförbund blir länets folkhälsoarbete verkligen en kraft att räkna med, säger projektledaren Mariana Flodman på Örebro läns bildningsförbund.

– I dag och under 2016 samlar vi erfarenheter från avtalstiden, och knyter ihop säcken för att förbereda oss för ett fortsatt arbete och förhoppningsvis en ny avtalsperiod, tillägger hon.

Vid en titt i redovisningen framgår det också att mycket gjorts inom organisationernas arbete för en bättre folkhälsa. Här följer några exempel:

ABF kör projektet ”Grön famn” med ett flerårstänkande och långsiktighet.

”Jag mår bra” är rubriken på NBV:s projekt som genomförs med verksamheter i Vivalla och Hagaberg i Lindesberg.

Kreativa uttryck, kultur och hälsa för barn och ungdomar är Sensus arbetslinje med en mängd olika aktiviteter på exempelvis Tegelbruket i Örebro.

Studieförbundet Vuxenskolans projekt ”Moving on” har genomförts med stor spridning i länet. Det handlar om framtagande av ett rörelseövningar för äldre, både i pappersform och som ljudfil.

Studiefrämjandet främjar att utveckla metoder med kultur- och hälsoinslag för en målgrupp i Nora.

Målet är att ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli mer integrerade i befintliga kultur- och fritidsverksamhet.

Lisbet Omberg, Region Örebro län, har sammanställt redovisningen, och hon är positivt överraskad över hur mycket som gjorts.

– Projekten har varit synliga och fått större dignitet, både inom den egna verksamheten och utåt i landet, konstaterade hon.

Det som upplevts som mindre bra i de intervjuer som gjorts är samverkan med offentliga organ och institutioner.

– Vi kanske inte alltid är på samma spelplan. Några av svaren jag fått är att vi spelar i en annan division, berättade Lisbet Omberg.

En positiv slutsats som drogs är att folkhälsoavtalet gett begreppet folkhälsa en högre dignitet. På minuskontot återfinns alltför små resurser att röra sig med.