Kalhyggesfri gräns är målet

Lika vacker som parkmiljön är bör också ridån in i parken vara, menar aktörerna för en buffertzon runt parkgränserna. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

TIVEDEN Turisternas första intryck är viktigt för att de ska stanna längre i nationalparken. Företagare och Laxå kommun för därför en dialog med Sveaskog om att behålla nationalparkens gräns kalhyggesfri.

Frågan om ett hyggesfritt skogsbruk på Sveaskogs marker runt Tivedens nationalpark har diskuterats under många år bland områdets olika aktörer.

Nu har frågan än mer aktualiserats i samband med utökningen av parkens areal och ombyggnationerna för de tre entréerna som ska välkomna besökarna.

– Det har varit en levande fråga sedan vi flyttade hit för 12 år sedan, säger Jessica Sannö på Tivedens aktivitets- och äventyrscenter i Ösjönäs.

Deras uppfattning är att besökarnas första intryck är av stor betydelse. Hur parkens omgivning ser ut när turisterna anländer, eller när de vandrar på lederna.

– Vi vill därför att Sveaskog lägger om sitt skogsbruk runt nationalparken.

– Alltså att vi får ett kalhyggesfritt skogsbruk runt parkens gränser, förklarar Anders Tivell, jägmästare och med egen skogsfastighet i trakten.

Det gäller att värna om den dragningskraft som nationalparken har, och det turismvärde den har för kommunen, framhåller de.

– Tyskland har utnämnt Tiveden till Europas bästa vandring, där Sarek kom på andra plats. Värt att tänka på, påpekar Jessica.

Sveaskog äger den klart största andelen mark utmed parkgränserna. Då främst på den södra och östra delen. Väster om parken handlar det om privata lokala markägare, men de berörs inte av de diskussioner och önskemål som nu förs.

– De sköter sitt skogsbruk jättebra och förstår värdet av att hålla ett skogsbruk som harmonierar med den intilliggande parken.

Det man vill ha till stånd är en form av buffertzon mot parkgränsen, med ett anpassat skogsbruk till parkens syfte och ändamål.

– En zon med ett mellanting av dagens skogsbruk och nationalparkens biotop. Det ska se vackert ut, menar Anders Tivell.

Aktörerna och kommunen har framfört sina synpunkter till Sveaskog på regional nivå.

– Vi har en bra dialog, men det känns som att de är bakbundna av sina avkastningskrav.

– Därför vill vi lyfta frågan till en högre nivå inom Sveaskogs styre. Som hjälp till det har vi tagit Ekoturismföreningen, förklarar Jessica Sannö.

Aktörerna understryker att de inte agerar i den här frågan för egen sak, utan att det gäller berör hela bygden och kommunen.

– Vi vill att det ska bedrivas skogsbruk i zonen så det blir användarvänligt och kalhyggesfritt, slår Jessica fast.

Anders Tivell menar att frågan handlar om att se i ett större sammanhang:

– Vi måste se på helheten. Kommunen, turismen och de naturvärden som finns utifrån ett ekonomiskt perspektiv för kommunen och för oss som bor här.

Laxå kommun finns också med och agerar i den samrådsprocess som pågår för att skydda nationalparkens gränser.

– Nationalparken har någonstans runt 120 000 besökare, merparten då från Tyskland och Holland.

– Då är det viktigt att skogen behålls som en ridå runt parken, säger Hans Traav, näringslivsstrateg och kommunikatör på Laxå kommun

Kommunen har både genom tjänstemän och politikerna gett synpunkter i dialogen med Sveaskog.

– Vi stöttar företagarna i den här frågan och jag har ett möte nu i veckan med länsstyrelsen.

– Där ska den här frågan diskuteras i samband med andra frågor gällande nationalparkens utvidgning, meddelar Hans Traav.

I förra veckan gick samrådsprocessen vidare, bland annat med ett möte mellan företagarna och Sveaskog.

– De vill att allt ska fungera mellan oss, och vill ha en levande dialog. Det händer en del positivt och känns som ett led framåt, berättar Jessica Sannö på Ösjönäs.

Samtalen fortsätter givetvis under hösten och vintern. Något svar eller beslut, buffertzon eller inte, lär dock dröja än ett tag.

FAKTA Tivedens nationalpark
Tivedens nationalpark är en av landets mest besökta nationalparker med runt 110 000 personer per år. Parken invigdes 1983. Inom parkens gränser finns bland annat flera vandringsleder, Vitsands badstrand, Trollkyrka, Stenkällas grotta och stora områden med orörd skog.

Tivedens nationalpark utvidgas nu med närmare 700 hektar. Från 1 352 till cirka 2 040 hektar. Parken får tre entréer. Huvudentrén samt en vid Vitsand i norr och en i söder i anslutning till Ösjönäs. Arbetet beräknas vara klart 2017.

Björn Palmqvist