Externa platser lättar vårdtrycket

Textstorlek:

Behovet av vårdplatser för patienter som ska slussas ut från sjukhusvården har ökat. 

– Läget har absolut blivit bättre, säger Jan Olsson, länets hälso- och sjukvårdsdirektör.Bäst fungerar det i norra och västra länsdelarna.

 

Det har under lång tid rått ett väldigt tryck på att få ut färdigbehandlade patienter från våra tre sjukhus, till nästa steg i vårdkedjan.

Men nu har det ljusnat. Sedan Region Örebro län hyrde in sig hos Attendo i Rynningeviken, så har trycket minskat.

Och nu ska Region Örebro län upphandla 18-20 externa vårdplatser med närhet till USÖ. Samtidigt förlängs under upphandlingstiden befintligt avtal med Attendo om externa vårdplatser vid Rynningeviken.

Dessutom har kommunerna blivit klart bättre på att vårdplanera, alltså i klartext att ha beredskap för att slussa färdigbehandlade patienter vidare från sjukhusen till nästa steg i vårdkedjan.

En undersökning för maj-augusti visade att 249 patienter var aktuella med tillsammans 1927 vårddygn i boendet Rynningeviken. 29 procent av dem stannade längre en vecka. 170 av de 249 var över 80 år. 64 procent var kvinnor.

På sjukhusen finns alltid patienter som bedöms som utskrivningsklara och väntar på endera korttidsplats, hemtjänst eller vårdplanering Stora behov, helt klart.

Jan Olsson:

– Hela förnyelseprocessen har fungerat bra och haft stort värde för både akut och planerad vård. Mätt efter sommarförhållandena har vi haft en god situation och samarbetet med externa vårdplatsuthyrare har varit bra.

– Det här har ju dubbel effekt: dels är det positivt för patienten, dels avlastar man viktiga akutplatser på sjukhusen. Sammanfattningsvis tycker jag absolut att det är en positiv utveckling i en tuff situation.

Jan Olsson menar att utslussningen fungerar bäst i norra och västra länsdelarna. Tuffast är att det att slussa vidare patienter från USÖ. Men så är ju också Örebro halva länet befolkningsmässigt.

Ordföranden i landstingsstyrelsen, Marie-Lousie Forsberg-Fransson, säger: Vi är väldigt nöjda med hur de externa vårdplatserna har avlastat USÖ under en besvärlig tid. Platserna har varit nödvändiga ur patientsäkerhetssynpunkt.

– Vi behöver även fortsättningsvis tillgång till externa vårdplatser, dock inte lika många som tidigare.

Vad gäller bristen på sjuksköterskor och annan vårdpersonal, så menar ordföranden att det är ett långsiktigt arbete som pågår för att komma till rätta med problemen.

– På sikt ska det ge resultat. Dessutom känns läkarutbildningen i Örebro jättepositiv och den kommer också på sikt att stärka länets sjukvård.

Sedan landstinget försvann, och ersattes av Region Örebro län, så är budgeten på drygt tio miljarder kronor. Här ser landstingets ledning tre problemområden att ta tag i.

1) Oroande hög nettokostnadsökning.

2) Tillgängligheten behöver förbättras.

3) Garantera långsiktigt att vård av bra kvalitet kan ges till alla.

– Vi håller på att ställa om till modern sjukvård och vi står inför stora investeringsbehov. Inte minst behöver material från 70- och 80-talen ersättas av ny teknisk utrustning.

För övrigt bedöms skatteunderlaget de närmaste åren för Region Örebro län vara bra. Inte minst för att Örebro är en kommun som drar till sig många nya invånare.